อาจารย์ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ ณ ที่นี้ ขอความกรุณาแจ้ง email ตอบกลับมาด้วยค่ะ หรือหากพี่กะปุ๋มทราบจะแจ้งกลับมาก็ได้นะคะ  เพื่อฝนจะได้จัดส่ง file ความรู้ไปให้ค่ะ ส่วนผู้ที่ไม่มีรายชื่อ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้จัดส่งให้นะคะ แต่เป็นเพราะเรามี e-mail address ของท่านแล้ว และจะดำเนินการส่งให้ทาง e-mail อย่างด่วนจี๋ค่ะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้แจ้ง e-mail address
1.พญ.สุรภี  เรืองสุวรรณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2.นพ.ธนะรัตน์  ลยางกูร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3.นพ.วีระ  บูรณะกิจเจริญ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4.คุณรัชฎา  วโนทยาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
5.คุณสมพัน  กลั่นดีมา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
6.นพ.อดุง  ศรีรัตนบัลล์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
7.นพ.วรเชษฐ  เต๋ชะรัก โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
8.คุณทรงศักดิ์  กุณฑลกิติเดช โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
9.คุณกิ่งกาญจน์  วิชาเจริญ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
10.นพ.พิเชฐ  อังศุวัชรากร โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
11.คุณเพ็ญประกาย  สร้อยคำ โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
12.พญ.พัชรี  ขันติพงษ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์