ความรู้สึกในการทำสมุดบันทึกครั้งแรก ก็ภูมิใจมากๆ ที่มีสมุดบันทึกเป็นของตัวเอง รู้สึกตื้นเต้น และสนุกสนานในการทำสมุดเป็นครั้งแรก แต่ก็มีปํญหาบางในการในการทำสมุดเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ตัวเองมีความรู้เพิ่มเติ่มมากยิ่งขึ้น  สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของตัวข้าพเจ้าได้ และสามารถนำไปบอกต่อผู้อื่น