พี่น้องท้องถิ่นพึงเตรียมพร้อม....

1. ราคาผลผลิตพุ่งกระฉุด(แพงมาก)

2. ผลผลิตไม่ได้ตามใจหมาย

3. จะเกิดความวุ่นวายในเมืองใหญ่

4.พระเจจิอาจารย์จะมรณภาพ

5. เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้น

6. จะมีการย้ายฐานการลงทุนไปยังแถบอินโจน เพราะที่นั่นเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและค่าแรงถูก

7. น้ำมันจะพุ่งอีกรอบ

8.มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทไปสู่เมืองใหญ่ มากที่สุด

9. สิ่งอบายมุข

10. ...........