"สิ่งที่จะเกิดขึ้นน่าจะมีผลพวงหลายอย่าง จากการได้เดินทางบ่อย ๆ ครั้ง พบว่า

..." 1.  เพราะความไม่พอเพียงของประชาชน

      2. เพราะความมีหนี้มาก

      3. เพราะความเหลื่อมล้ำทางสังคม

      4. เพราะความอยากมี อยากได้

      5. เพราะความยากจน ขาดโอกาส

      6. เพราะการแข่งขันสูง ค่านิยมสูงและเปลี่ยนไป

       7. เพราะการสร้างการยอมรับโดยทางวัตถุทุกอย่าง Happy ถ้ามีตังส์