“จาก งานวิจัย สู่ PDF”

       การใช้โซเชียลมีเดียในการจัดการเรียนรู้ เป็นการนาเครื่องมือที่มีอยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับนักเรียน ทั้งยังเป็นการลดข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนรู้ โดยเครื่องมือเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของยุคเว็บ 2.0 ที่นักเรียนและครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากประสบการณ์ตรงอีกด้วย ตัวอย่าง โซเชียลมีเดียที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ Facebook, Twitter, Web Blog, Youtube และ Google Apps เป็นต้น โดยครูต้องเข้าใจคุณลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิด เพื่อวางแผนและเลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้

       นอกจากโซเชียลมีเดียจะเป็นเครื่องมือสาคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการศึกษาสมัยใหม่แล้ว ในทางกลับกันก็อาจเป็นภัยหากนักเรียนขาดวิจารณญาณในการใช้ ดังนั้นครูผู้สอนควรคานึงถึงผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นหากมีการจัดการและการควบคุมที่ไม่ดีพอ

เข้าถึงได้ :

      โซเชียลมีเดียกับการศึกษาไทย Social media in Thailand education

ที่มา :

ผศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง . (2556). โซเชียลมีเดียกับการศึกษาไทย Social media in Thailand education.  เข้าถึงได้จาก  http://www.flipbooksoft.com/upload/books/11-2013/72591
(วันที่สืบค้นข้อมูล : 23 มีนาคม 2557).

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฟอ เฟรมความเห็น (0)