กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

 
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของบุคลากรหลาย ๆ ฝ่ายในโรงเรียน ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมถึงชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ดังนี้
- ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
สำรวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อย และความต้องการในการพัฒนาการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
- ออกแบบนวัตกรรม
- คิดจินตนาการ สร้างฝันในสิ่งคาดหวัง ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
- จัดลำดับความคิด สรุปว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา หรือแก้ไข ปรับปรุงได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
- แสวงหา และรวบรวมความรู้ เพื่อสนับสนุนในสิ่งที่คิด และกำหนดขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม
- สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
- จัดเตรียมทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น และจัดหางบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม
- ดำเนินการสร้าง / พัฒนานวัตกรรม ตามขั้นตอนที่กำหนด
- ตรวจสอบนวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาในแต่ละขั้นตอน
- สังเคราะห์ผลการตรวจสอบและปรับปรุงนวัตกรรมที่สร้าง / พัฒนา
- กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณค่าความเป็นนวัตกรรม
- ทดลองใช้
- สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองใช้
- นำนวัตกรรมไปทดลองใช้ (Try Out)
- ประเมินผลการทดลองใช้และปรับปรุงนวัตกรรม
-สรุป รายงาน และเผยแพร่
- สรุป รายงานผลการสร้าง / พัฒนานวัตกรรม
- เผยแพร่นวัตกรรม
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว ปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิแสดงกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
2. ออกแบบนวัตกรรม
3. สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
5. สรุป รายงาน และเผยแพร่
4. ทดลองใช้
*พัฒนาต่อยอด และจดสิทธิบัตร
*พัฒนาต่อยอด และจดสิทธิบัตร การพัฒนาต่อยอดเป็นการนำนวัตกรรมที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว และใช้ได้ผลในบริบทของโรงเรียนหนึ่ง มาพัฒนาต่อโดยปรับเปลี่ยนวิธีการ กระบวนการ เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเพื่ออนาคตความเห็น (0)