คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโมบายทีม

 

 

 

 

                                         คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์

                                                             ที่             /๒๕๕๗

                               เรื่อง  แต่งตั้งชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  (mobile team)

                                                               ----------------

                        ตามแผนปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๗  กำหนดจุดเน้นในปี ๒๕๕๗  เน้นการป้องกันเชิงรุกเข้าสู่เป้าหมาย ด้วยการจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ (mobile team) และ แผนงานที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด วางมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน ข้อ ๓  กำหนดให้จัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่(mobile team) รุกเข้าไปในพื้นที่เป้าหมาย

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศพส.จ.อต.)  มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้น   จึงแต่งตั้งชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  (mobile team)  ประกอบด้วย

                        ๑.นายทวีศักดิ์  พุ่มมรดก เจ้าหน้าที่ประจำ ศพส.จ.อต วิทยากรประจำชุด

                        ๒.ม.ญ.ธรรมศักดิ์  ปาอินทร์ เจ้าหน้าที่ประจำ ศพส.จ.อต .                         วิทยากรประจำชุด

                        ๓.นายปิยภาสน์  อุทัยฉาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน.                  วิทยากรประจำชุด

                        ๔.นายสุรชัย  สินสวัสดิ์ วิทยากรประจำโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง  วิทยากรประจำชุด

                        ๕. นายยุทธวัตร ดีปัญญาวิทยากรประจำโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองวิทยากรประจำชุด

                         ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑.เป็นวิทยากรหลัก ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำ  ศพส.จ.อต. เน้นประเด็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.เป็นทีมวิทยากรในการอบรมชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ ระดับอำเภอ

๓.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ การผลิตสื่อเผยแพร่ จัดหาอุปกรณ์เผยแพร่ และเครื่องมือต่างๆ  จัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านป้องกันยาเสพติดให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน  และมีรูปแบบการนำเสนอที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้ เน้น ประเด็น เรื่อง ยาบ้า  ยาไอซ์  และ กระตุ้นส่งเสริมการมีบทบาทของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ ในการป้องกันยาเสพติด ให้เกิดกระแสสังคมเพื่อการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย

๔.จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนฯ เน้นในพื้นที่เป้าหมาย ของ ศพส.จ.อต  อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๕.ประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่เป้าหมายที่เข้าดำเนินการ รวมทั้งศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง

๖.ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                       

                        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                สั่ง  ณ  วันที่           กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โมบายทีมความเห็น (0)