ความรู้นอกตำรา : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT

    วันนี้ผมมีโอกาสเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT (National Conference on Information Technology) เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานระดับคณะทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งแรกในปี 2549 อันเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี นับจากที่ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 เป็นต้นมา 

      สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 6 NCIT2014 ซึ่งจัดในปี 2557 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพและเนื่องจากมีสถาบันที่ร่วมมือกันเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดตั้งเป็นองค์การอิสระในรูปแบบของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จัดทำวารสารวิชาการ JIST และจัดงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 17 สถาบัน ได้แก่

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

และในวันนี้ผมเองก็ได้รับโอกาสอย่างสูงยิ่งให้เข้ารับรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น จาก สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นรางวัลอย่างหนึ่งที่ได้รับ ในครั้งนี้ต้องขอบพระคุณคณาจารย์ บุคลากร พี่น้องผองเพื่อนิสิต ทุกท่านที่ให้โอกาสและสนับสนุนผมมาโดยตลอด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้นอกตำราความเห็น (0)