กิจกรรมการการจัดการความรู้การเขียนบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมหนังสือห้องสมุดประชาคมอาเซียน

กิจกรรมการจัดการความรู้การเขียนบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมหนังสือห้องสมุดประชาคมอาเซียน ดำเนินการโดยฝ่ายงานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร ดังต่อไปนี้ คุณรัตนะ อินจ๋อย คุณกาญจนา สกุลเพ็ชร คุณพรรณพร ทาต่อย คุัณสิริภรณ์ ทับตุ่น และคุณนิภาพร พ่วงบางโพ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้หลักการเขียนบรรณานุกรมและการจัดทำบรรณานุกรมหนังสือห้องสมุดประชาคมอาเซียน ทำให้บุคลากรในฝ่ายงานพัฒนาและวิเคราะห์ฯ ได้มีความรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนบรรณานุกรมให้กับบุคลากรที่ยังไม่มีความรู้ได้นำความรู้และความเข้าใจหลักการเขียนบรรรณานุกรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ความเห็น (0)