การจัดการความรู้ทางการศึกษา

การจัดการความรู้ทางการศึกษา

-          อะไรคือความรู้

 

ในการเรียนจากวิชานี้ ได้เรียนรู้ถึงการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆมากมาย
ประเภทของการจัดการความรู้จะมี 2 ประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)

ส่วนในระดับของความรู้นั้นจะมีทั้งหมดจะมี 4 ประเภทคือ

                -Know-What
                -Know-How
                -Know-Why
                -Care-Why

การจัดการความรู้และการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ กำลังได้รับการยอมรับในวงการศึกษา คำอธิบายพื้นฐานที่สุดของการจัดการความรู้ หมายความถึง กลุ่มของกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการใช้ข้อมูลและสารสนเทศร่วมกันในการตัดสินใจ ปัจจุบันหลายหน่วยงานทางการศึกษา เริ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดกาวามรู้มีการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการความรู้ เพื่อเข้ามาจัดระบบข้อมูลให้ใช้ร่วมกันได้ทั้งองค์กร มีการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของข้อมูล ในบางกรณีให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลลัพธ์ของการศึกษา

                -  นำไปประยุกต์ใช้อย่างไร
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทางการศึกษาคือ ปัจจุบันเราพบกับสภาพการณ์ที่งบประมาณทางการศึกษามีอย่างจำกัด แต่โรงเรียนทุกแห่งก็ได้รับแรงกดดันที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพ รวมไปถึงการจะต้องได้รับการประเมินภายนอกที่จะต้องมีหลักฐานร่องรอยของความก้าวหน้าที่ชัดเจน ความคาดหวังและแรงกดดันในด้านคุณภาพเกิดขึ้นในทุกระดับ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา เมื่อมีแรงกดดันจากภายนอก สถานศึกษาทุกแห่งก็ต้องตรวจตรากันภายในให้เข้มขึ้น เพื่อทบทวนว่า การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ สอดคล้องกับภารกิจหรือไม่ สถานศึกษาจะดำเนินการอย่างไรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน กิจกรรมใดที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนได้ผลสูงสุด คำถามเหล่านี้เป็นภาระและความรับผิดชอบของสถานศึกษาในการที่จะปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน

 

5581135026 Next

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรุ้ทางการศึกษาความเห็น (0)