วันนี้ข้าพเจ้าได้เรียนเรื่องการสร้างบล็อกภาษาไทยโดยอาจารย์ประกอบได้ให้เข้าไปที่ http://Gotoknow.org และได้ชื่อบล็อกของเพื่อนมาดังนี้

http://gotoknow.org/blog/kitiya (กิติยา)

http://gotoknow.org/blog/chanika (ฌาณิกา)

http://gotoknow.org/blog/kpsupharat (ศุภรัตน์)

http://gotoknow.org/blog/wutQ (ทรงวุฒิ)

http://gotoknow.org/blog/bankhodin (บุญกรณ์)