เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้วยกระบวนการ KM ครั้งที่ 1

1. ชื่อโครงการ   :   โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้วยกระบวนการ KM  ครั้งที่  1

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :    งานศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้  สำนักศึกษาทั่วไป

                                  มหาวิทยาลัยหาสารคาม

3. หลักการและเหตุผล

           สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ หรือเรียกย่อๆ ว่า KM (Knowledge Management) ว่าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

           การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้[1]  สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้กำหนดให้นำ KM มาใช้ในหน่วยงานราชการโดยบรรจุไว้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แผนงานที่หลากหลายด้านการจัดการความรู้ถูกกำหนดขึ้นในหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการจัดการความรู้ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อให้เกิดการจัดเก็บความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร  ซึ่งบางหน่วยงานประสบผลสำเร็จตามแผนงานที่ตั้งไว้  สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้  แต่หลายหน่วยงานที่ดำเนินการเพียงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ไม่ใช่การจัดการความรู้ในรูปแบบที่จะก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้  ทำให้การจัดการความรู้ในหน่วยงานล้มเหลว

           ศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) จึงจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้วยกระบวนการ KM ขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น และสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการทำงาน  เห็นความสำคัญและคุณค่าของตัวบุคคล  เป็นผลให้เกิดการพัฒนาและใช้ศักยภาพของบุคคลในการทำงานได้อย่างเต็มที่  และมีประสิทธิภาพ  มีการสร้างความรู้ใหม่  หรือนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น  รวมทั้งรวบรวมความรู้ภายในองค์กร  และนำเข้าความรู้จากภายนอกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและทุกคนสามารถเข้าถึงได้  และให้มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลในองค์กรที่มุ่งเน้นความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน  พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร  ท้ายที่สุดเมื่อบุคลากรมีระบบและกระบวนการในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดีจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  บุคลากรทุกคนมีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกันจะทำให้องค์กรนั้นเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในที่สุด

 4. วัตถุประสงค์

 1.        เพื่อส่งเสริมให้สำนักศึกษาทั่วไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 2.        เพื่อเสริมสร้างสรรถนะในการทำงานของบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป
 3.        เพื่อให้ได้แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.        ได้ร่วมกันส่งเสริมสำนักศึกษาทั่วไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 2.        บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปมีสมรรถนะในการทำงานที่ดีขึ้น
 3.        ได้แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ

           บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

           4 ธันวาคม 2556

8. สถานที่ดำเนินโครงการ

           ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9. สรุปสาระสำคัญ

          กิจกรรม เวลา 08.30 – 10.30 น. “ KM รู้ทัน ใช้เป็น เห็นผล”

               1. KM  คืออะไร?

                   - KM  คืออะไรไม่สำคัญเพราะไม่ตายตัว  แต่อย่างน้อยต้องมี  3  ข้อ  ที่เราทำการ  KM  ได้แก่  1)  อยากคุย / มีแรงบันดาลใจ  2)  มีเรื่องหรือหัวข้อที่จะคุย  3)  มีคนคุย / มีชุมชน

                   - KM ทำเพื่ออะไรสำคัญกว่า เพราะคนส่วนใหญ่มักจะใช้ KM เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาความสุขในการทำงาน

            2. ปัญหาที่พบหรือช่วยกันแก้ไขเป็นประจำ

 •        ไม่มีภาระงานที่ชัดเจน
 •        ระบบอินเตอร์เน็ตล่มบ่อย มีปัญหา
 •        ปัญหาเรื่องเด็กสอบย้อนหลังจำนวนมาก  (เด็กไม่ซื่อสัตย์)
 •        จัดระบบงานตนเองยังไม่ลงตัว
 •        เรื่องคะแนนนิสิตผิดพลาดเนื่องจาก ระบบระเบียน
 •        อุปกรณ์และเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการทำงาน
 •        ระบบสอบ Exit  Exam และ E-Testing ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้
 •        ติดตามและรวบรวมคอลัมน์ลงวารสารได้ยาก
 •        การแจ้งเรื่องแบบจะเอาด่วนทันที ยื่นวันนี้ขอให้ได้พรุ่งนี้
 •        ใช้เงินไม่ตรงตามแผน
 •        การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
 •        งานทับซ้อน งานด่วน
 •        การดำเนินการของกองอาคารสถานทที่ โครงสร้างพื้นฐาน น้ำ ไฟฟ้า ปรับปา
 •        นโยบายหน้างานไม่ชัดเจน
 •        ปัญหางานเร่งด่วนแต่ได้เอกสารล่าช้า
 •        แผนการดำเนินงานไม่ชัดเจน
 •        ไม่เก่งกราฟฟิค ออกแบบไม่สวย แก้โดยใช้ CSS.org
 •        ทิศทางการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน
 •        อาจารย์บางท่านไม่กรอก มคอ. 3
 •        สำนักพิมพ์ อาจารย์ชอบเข้ามาให้งานแบบด่วนๆ (ทั้งงานภายในและทั่วไป)
 •        นิสิตที่มาติดต่อไม่รู้ความต้องการของตนเอง เมื่อสอบถาม ไม่รู้ว่ามาสอบถามเรื่องอะไร
 •        ปัญหาเกี่ยวกับการทวงหนี้สำนักพิมพ์
 •        ทำอย่างไรนิสิตจะเข้าใจโครงสร้างหลักสูตร เพราะเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
 •        การจัดซื้อคุรุภัณฑ์
 •        การเบิกใช้วัสดุเร่งด่วนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า
 •        การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 •        โครงการใหม่ๆ นโยบายใหม่ๆ ไม่มีระเบียบรองรับ
 •        ปัญหาเรื่องสต็อกหนังสือ ค่าลิขสิทธิ์ 
 •        การบันทึกข้อสอบลงในคลังข้อสอบ

            3. ถ้าทำได้จะทำอะไรเพื่อ GE

 •        ทำให้สำเร็จลุล่วงมีประสิทธิภาพ
 •        ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
 •        อยากให้การบริการที่ดีขึ้น เพื่อให้ทุกคนพอใจที่สุด
 •        ให้บุคลากรทุกคนได้บรรจุเป็นพนักงานทั้งหมด มีความมั่นคงในการทำงาน
 •        ทำให้ทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดี
 •        พัฒนาระบบสารสนเทศให้สนับสนุนทุกส่วนงาน อำนวยความสะดวกให้ทุกส่วนงาน
 •        ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
 •        ทำให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
 •        อยากให้งานราบรื่นทุกอย่าง ไม่มีปัญหาใดๆ
 •        อยากให้ขึ้นเงินเดือน มีสวัสดิการที่ดี
 •        พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
 •        สร้างตัวมาสค็อดของจีอี
 •        ช่วยกันแก้ไขปัญหา
 •        สร้างตึกใหม่ให้จีอี และพัฒนาอาคารเรียนไฮเทคด้วยระบบอิเล็คทรอนิคทั้งหมด
 •        อยากให้คลังข้อสอบของจีอีสามารถใช้งานได้ ได้มาตรฐาน
 •        จะเรียนรู้งานของเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงตนเอง
 •        พัฒนาทะเบียนพัสดุคุรุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน และสืบค้นสืบหาได้ง่าย
 •        ประชาสัมพันธ์จีอีให้มีชื่อเสียงต่อหน่วยงานภายนอก
 •        ทำให้จีอีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 •        อยากเป็นหมอเทวดา หากใครเป็นมะเร็ง ก็รักษาได้ให้กลายเป็นเนื้อดี
 •        อยากชวนพี่ค้อจ้อ (ปรีชา) กับพี่ญาว (บรรจง) แต่งเพลงให้จีอี

           4. ประเด็นในการจัดการความรู้ คือ “การดำเนินงานตามแผน”

 

[1] ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช, “ บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้” ( สถาบันการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม : KMI)

 

 

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร  ไชยงาม  ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นกระบวนกร ในการจัดการความรู้ในครั้งนี้  

หลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้  กระบวนกรได้สอนวิธีการเขียนบล็อกบน Gotoknow  เพื่อเพิ่มช่องทางให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้วยกระบวนการ KMความเห็น (0)