เขียนปัญหาต่าง ๆ  ของสถานบริการมีอะไรบ้าง ทุกอย่าง จะได้นำเสนอต่อไป