เครือข่ายคนแป้ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการสร้างจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน รวมถึงการให้บริการชุมชน คาดว่า สถานีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ น่าจะทำตามหลักการของวิทยุชุมชนได้อ่างแท้จริง อนึ่ง หากไม่ประสบความสำเร็จในระยะเวลาภายใน ๒ ปี ก็คงจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ