. แนวคิด ทฤษฎี Roger's Theory of Innovation -Diffusion of Innovations

Everette M. Rogers (1983) ได้ให้ความหมายคำว่าการแพร่กระจาย หรือ “Diffusion” ดังต่อไปนี้ “การแพร่กระจาย คือ กระบวนการ ซึ่งนวัตกรรมถูกสื่อสารผ่านช่องทางในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างสมาชิกต่างๆ ที่อยู่ในระบบสังคม (Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social systems)

ส่วนประกอบของการแพร่กระจายนวัตกรรม

 1. นวัตกรรม (Innovation)
 2. ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channels)
 3. ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (Time)
 4. ระบบสังคม (Social system)

 

ขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม (Adoption Process)

 1. ขั้นตื่นตัวหรือรับทราบ (awareness)
 2. ขั้นสนใจ (interest)
 3. ขั้นประเมินผล (evaluation)
 4. ขั้นทดลอง (trial)
 5. ขั้นยอมรับปฏิบัติ (adoption)

กระบวนการตัดสินใจนวัตกรรม (Innovation decision process)

 1. ขั้นความรู้ (knowledge)
 2. ขั้นชักชวน (persuasion)
 3. ขั้นตัดสินใจ (decision)
 4. การตัดสินใจใช้ (implementation)
 5. ขั้นยืนยัน (confirmation)

ประเภทการยอมรับนวัตกรรม (adopter categories)

 1. innovators (venturesome)
 2. early adopters (respectable)
 3. early majority (deliberate)
 4. late majority (sceptical)
 5. laggards (traditional)

คุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

 1. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม (relation advantage)
 2. การเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม (compatibility)
 3. ความซับซ้อน (complexity)
 4. การทดลองได้ (trial ability)
 5. การสังเกตได้ (observe ability)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเพื่ออนาคตความเห็น (0)