โครงงานคณิตศาสตร์   เรื่อง  เกมโดมิโนสูตรคณิตพิชิต Entrance  

คณะผู้จัดทำโครงงาน  

1. นางสาวสุกาญดา   พลปัถพี    เลขที่    8  ม. 6/1

2. นายจิรานุวัฒน์     ฤกษ์มงคล  เลขที่  15  ม. 6/1

3. นางสาวอนุสรา     ยั่งยืน        เลขที่  29  ม. 6/1  

By… โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ  จ.ลพบุรี

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์ พลวัธก์     ปานทอง

อาจารย์ ศรีสุวรรณ    สนธิสุวรรณ

บทคัดย่อ เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในห้าวิชาหลักที่ใช้ในการสอบ Entrance   และมีสูตรการคิดคำนวณมากมายที่ยากต่อการจำ คณะผู้จัดทำได้คิดค้นวิธีที่จะช่วยให้สามารถจดจำสูตรต่างๆ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ง่าย โดยจัดทำเป็นเกมโดมิโนเพื่อเป็นการทบทวนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และเป็นสื่อในการทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ Entrance โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นสื่อในการทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ Entrance   ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน และเป็นการฝึกฝนไหวพริบและความจำ            

         จากการทดสอบโดยสมาชิกในชั้นเรียน ม.6 ที่ได้เล่นเกมโดมิโนสูตรคณิตศาสตร์ให้ความคิดเห็นว่า เกมนี้ทำให้เราสามารถฝึกสมาธิและความจำ  ไหวพริบ ในการเล่นเกม สร้างความสนุกเพลิดเพลิน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ผ่อนคลายความเครียด และเป็นการทบทวนความรู้ที่มีอยู่และสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในเตรียมตัวสอบได้