หนึ่งความภาคภูมิใจ   การจัดทำหนังสือพิมพ์เสมือน

ข้าพเจ้าเป็นครูภาษาไทย  สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    พบว่า วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่เด็กไม่ค่อยชอบ  ไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควร  ดังนั้นครูต้องมีความพยายามในการหาวิธีการต่างๆ  มาให้เด็กเกิดความสนใจ  ดังนั้นก่อนที่จะสอนก็จะพยายามพูดคุยกับเด็กก่อนเสมอ  เพื่อให้เด็กได้ปรับตัวและคลายความกังวล  ดูเป็นกันเองมากยิ่งขึ้น  จากการทำแบบนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในการสอน  การทำหนังสือพิมพ์เสมือน

การสอบแบบคิดวิเคราะห์ การทำหนังสือพิมพ์เสมือน

การสอนให้เด็กทำหนังสือพิมพ์เสมือน  เป็นการสอนให้เด็กได้รู้จักคิดวิเคราะห์  เพื่อเสริมทักษะทั้ง   ด้าน  เริ่มตั้งแต่  การอ่าน  แล้วนำมาคิดวิเคราะห์  สู่การเขียน  จนกลายเป็นรูปเล่มที่สวยงาม ครูผู้สอนแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ  8-10 คน  แต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าซึ่งทำหน้าที่บรรณาธิการ  เป็นผู้กำหนดคอลัมน์ให้คนละ  1-2 คอลัมน์  ตามความถนัดของแต่ละคน  เริ่มที่

1.      หน้าปก  จะบอกชื่อหนังสือ  เช่น  เจ้าพระยาฯนิวส์  หรือชื่ออะไรก็ได้ที่แต่ละกลุ่มลงความเห็น  พร้อมทั้งบอกความหมายของชื่อได้  และทำไมจึงใช้ชื่อนี้

2.      บก.แถลง  เป็นการเขียนบอกกล่าวว่าในเล่มนี้มีคอลัมน์อะไรบ้าง  

3.      จากหน้า  3-7  จะเป็นคอลัมน์ต่างๆ 4.      หน้าสุดท้าย  ที่  บก.เขียนลงท้ายเล่ม 5.      จากนั้นก็นำทั้งหมดมาเรียงเป็นเล่ม รูปแบบที่สมบูรณ์  มี 

4  แผ่น (  16 หน้า)  เขียนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ผลที่เกิดกับเด็ก  เด็กนักเรียนสามารถใช้ความรู้ความคิดตามแนวของตนเอง  มีอิสระในการคิด  รู้จักจัดหาค้นคว้าเนื้อเรื่องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  จัดทำรูปแบบและตกแต่งรูปเล่มได้ดีและสวยงาม  ทำให้นักเรียนสนุกและเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมนี้ 

นอกจากนี้  นักเรียนทุกคนยังมีส่วนร่วมในการทำงาน  ตามความถนัดของตังเอง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม  สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  นักเรียนจะไม่เครียดกับการเรียนและมองเห็นเรื่องที่เรียนไม่ยากอย่างที่คิด

คำชมที่ไดรับ  จากการทำหนังสือพิมพ์เสมือนครั้งนี้ทำให้ได้รับคำชมจากท่านปิยะบุตร  ชลวิจารณ์  และคณะผู้มาดูงาน