ฝึกการกล้าแสดงออกและรักการอ่าน

  GotSmiley for FREE! Click Here  

·       ให้นักเรียนนำหนังสือพิมพ์มาคนละฉบับ

·       ให้นักเรียนเลือกข่าวที่ตนเองสนใจ

·       สรุปข่าวที่อ่านลงในกระดาษ

·       ออกมาเล่าข่าวที่ตนเองได้อ่าน

·       ช่วยกันแยกแยะว่าเป็นข่าวประเภทใด

·       บอกที่มาของข่าวว่ามาจากหนังสืออะไร

·       บอกประโยชน์ที่ได้รับจากข่าว

·       ให้นักเรียนหาข่าวมาส่งคนละหนึ่งเรือง  ถ้ามีภาพให้นำภาพมาแปะในกระดาษ  ดังนี้

1.      ภาพข่าว

2.      ประเภทข่าว

3.      สรุปข่าว

4.      แหล่งข่าว

5.      ความน่าเชื่อถือ

6.      ประโยชน์ที่ได้รับ