มงคลชีวิต 38 ประการ

Lucky Man
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ควรรู้สิ่งที่เป็นมงคงแ่ก่ชีวิตตัวเอง ไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปโดยขาดการวางแผน แล้วแต่กาลเวลาพาไป วันนี้ขอเสอน มงคล 38 ประการเพื่อการเีรียนรุ้แล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยครับ

มลคล  38  ว่าดังนี้ครับ

อะเสวะนา  จะ  พาลานัง,                              
การไม่คบคนพาลทั้งหลาย ๑.       ปิณฑิตานัญจะ  เสวะนา,     การคบบัณฑิตทั้งหลาย ๑,
ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง,   การบูชาชนควรบูชาทั้งหลาย ๑,     เอตัมมังคะละมุตตะมัง,      ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ,

ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ,  การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑.ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา,    การเป็นผู้มีบุญ อันทำแล้วในกาลก่อน ๑,

อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ,     การตั้งตนไว้ชอบ ๑,    เอตัมมังคะละมุตตะมัง,   ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ,

พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ,    การได้ฟังมาแล้วมาก ๑ ศิลปศาสตร์ ๑,วินะโย  ตะ  สุสิกขิโ,    วินัยอันชนศึกษาดีแล้ว ๑,                       

สุภาสิตา   จะ  ยา  วาจา,      วาจาอันชนกล่าวดีแล้ว ๑,   เอตัมมังคะละมุตตะมัง,  ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด,

 มาตาปิตุอุปัฏฐานัง,    การบำรุงมารดาและบิดา ๑,ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห,    การสงเคราห์ลูกและเมีย ๑,

อะนากุลา  จะ  กัมมันตา,   การงานทั้งหลายไม่อากูล ๑,เอตัมมังตะละมุตตะมัง,      ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด,

 
ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ,       การให้ ๑  การประพฤติธรรม ๑,    ญาตะกานัญจะ  สังคะโห,           การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย ๑,

อะนะวัชชานะ  กัมมานิ,       กรรมทั้งหลายไม่มีโทษ ๑.   เอตัมมังตะละมุตตะมัง,      ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด,

อาระตี  วีระตี  ปาปา,    การงดเว้นจากบาป ๑,มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม,    การเว้นจากการดื่มน้ำเมา ๑.

อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ, ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑.    เอตัมมังคะละมุตตะมัง,     ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด,

 
คาระโว  จุ  นิวาโต  จะ,   การเคารพ ๑   การไม่จองหอง ๑,

สันตุฏฐี  จะ  กะตัญญุตา, ความยินดีด้วยของอันมีอยู่ ๑  การเป็นผู้รู้                                                                       
อุปการะ อันท่านทำแล้วแก่ตน ๑,

กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง,     การฟังธรรมโดยกาล ๑,เอตัมมังคะละมุตตะมัง,    ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด,

ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา, ความอดทน ๑  การเป็นผู้ว่าง่าย ๑,สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง, การเห็นสมณะทั้งหลาย ๑,

กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา,   การเจรจาธรรมโดยกาล ๑,เอตัมมังคะละมุตตะมัง,  ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด,

 
ตะโป  จะ  พรัหมะ  จะริยัญจะ, ความเพียรเผากิเลส ๑  ความประพฤติอย่างพรหม ๑,

 อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง, การเห็นอริยสัจทั้งหลาย ๑,นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ,

การทำพระนิพพานให้แจ้ง ๑,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง,    ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด,
 ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ  จิตตัง,   จิตของผู้ใด อันโลกธรรมทั้งหลาย

ยัสสะ  นะ  กัมปะติ, ถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว,

อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง,   ไม่มีโศก  ปราศจากธุลี   เกษม,

เอตัมมังคะละมุตตะมัง, ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด,

 
เอตาทิสานิ  กัตวานะ, เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย  กระทำมงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้ว,

สัพพัตถะ  มะปะราชิตา,   เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง,                                            
สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ,                                    
ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง,
ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมัง,                                    
ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด  ของเทพยดา
และมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแล.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของLucky Manความเห็น (0)