วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC journal of Naresuan university)

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC journal of Naresuan university) นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาทางด้าน เศรษฐศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การจัดการธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร สารสนเทศเพื่อการจัดการ การสื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ

 http://www.bec.nu.ac.th/becjournal/listjournal.php?id=20

 

ชื่อวารสาร :   วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC journal of Naresuan university)

URL : http://www.bec.nu.ac.th/becjournal/listjournal.php?id=20

ISSN : 1905-3746

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี

สถานที่ติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ , อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   65000

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)