ext - ระบุ file ที่ต้องการ เช่น ext:els
related - หาเว็บที่มีหัวข้อคล้ายกัน เช่น related:weareit.net
site - หาข้อมูลในเว็บนั้น เช่น site:weareit.net
allinurl - ข้อความที่ปรากฎใน address เช่น allinurl:weareit.net
allintitle - หาข้อความใน title เช่น allintitle:weareit.net
defind - อธิบายคำ เช่น define:aids
.. - หาข้อความจากจำนวนตัวเลข เช่น allintitle:charts 1..100 (หาอันดับเพลง)
link - หาว่ามี link อะไรบ้างที่ link มาเว็บนี้ เช่น link:weareit.net
filetype - หาชนิด file เช่น filetype:pdf
movie - หาข้อมูลภาพยนตร์ เช่น movie:007 casino royale