ความคาดหวังจากแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรม

ได้ทราบ ๑.แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนา ๒.แนวคิด ทฤษฎีนวัตกรรม ๓.แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนานวัตกรรม ๔.วงจรชีวิตนวัตกรรม ๕.บทบาทของนวัตกรรมการพัฒนา ๖.การบริหารจัดการนวัตกรรม ๗.องค์กรนวัตกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนานวัตกรรมที่สนใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความเห็น (0)