ประวัติส่วนตัว

นางสาวศรินทิพย์  กลิ่นอุบล

ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดกะเปียด
การศึกษา : 
    • ป.บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    • ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
    • มัธยมศึกษา  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  นครศรีธรรมราช
    • ประถมศึกษา  โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ :  022 ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่ 3 
ตำบลไม้เรียง  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
Tel : 0813700834
e-mail : [email protected]
Facebook :  sarintip  klinubol
Website : http://sarintipk.blogspot.com
Blog : http://www.gotoknow.org/blog/sarintipk

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในอนาคตความเห็น (0)