สถานศึกษา

นายอาซาดะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
         สถานศึกษา หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมายที่มีหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ
 
          การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพจําเป็นที่จะต้องมีการกระจายอํานาจ และให้ทุกฝ่ายการมีส่วนร่วม ซึ่ง สอดคล้องกับเจตนารมณูของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ เป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
          การกระจายอํานาจดังกล่าวจะทําให้สถานศึกษามีความคล้องตัว มีอิสระในการบริหาร จัดการเป็นไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษามีความคล้องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล
 
          สถานศึกษาจะดําเนินการต่าง ๆ ได้ ต้องอยู่ในกรอบของอํานาจและหนาที่ตาม กฎหมายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาเท่านั้น ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ให้เป็น หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยได้กําหนดให้มีผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้า ราชการและมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
         
          สุดท้ายอยากแค่บอกว่าเรามีแผนที่จะดำเนินการของเราอยู่แล้วอย่างบังคับกับ เพื่อแค่หน้าตา หรือ ความเป็นประสงค์ส่วนตัวเพื่อจะทำให้ด้วยร่วม  ลองคิดดู

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องทั่วไปความเห็น (0)