แบบทดสอบ

วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง Grammars, Complete conversation and Reading

 คำชี้แจง  1.  แบบทดสอบประเภทปรนัยชนิด  เลือกตอบมี 4 ตัวเลือก

                2.  แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ

                 3.  ให้นักเรียนทำทุกข้อโจทย์  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ลงในช่องที่ตรงกับอักษร a b c และ d  ที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด ข้อละ 1 คำตอบ

                 4.  ใช้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที

Part 1: Choose the best answer with the most suitable answer from a, b, c or d

 

1. My father is an architect. / My mother is a baker.

          a.  and                                     b.  but

          c.  or                                        d. because

 2. We can’t play in the playground. / It’s raining.

          a.  or                                        b.  and

          c.   because                              d.  so

 3. Tom reads a lot of books. / He gets high score in the final tests.

          a.  and                                     b.  but

          c.   or                                       d.  so

4. Do you want some cake? / Do you want some cookie?

          a.  or                                        b.   and

          c.  because                               d.   but

5. I go to school ________ car.

         a.  by                                       b.under
         c.  with                                    d.  in

6. My father gives me a present _______Christmas Day.

         a.  in                                         b.with
         c.  at                                        d.  on

 7. My house is _______ the school.

          a.  by                                       b.under
          c.  behind                                 d.  with

8. She sits ______ her sister.

          a.  between                              b.near
          c.  under                                  d.  in

9. Our neighbour’s children _______loudly.

          a. speaks                                 b. speaking

          c. speak                                   d. spoke

10. My new robot _________black.

          a. have                                     b. is

          c. are                                        d. has

11. She__________ in the room for eight hour.

          a. is sleeping                            b. is sleep

          c. sleeps                                   d. has slept

12.The bus _________ already arrived.  

          a. is                                          b. was

          c. has                                        d. have

 13. John is _________ on the blackboard.

          a. write                                    b. wrote

          c. writes                                   d. writing

14. I ________ born in 1991.

          a. was                                                b. were

          c. is                                          d. am

15. Mary _______ her hair last night.

          a. wash                                    b. washed

          c. washing                               d. washes

16. She __________ hard this month.

          a. works                                   b. worked

          c. is working                            d. has worked

17. Malee: _____________ is your brother?

        Peter:  In Bangkok.

          a. Who                                     b. What

          c. When                                   d. Where

 18. Mr. Sek: __________ is your father?

      Mr. Dang:  A teacher.

          a. What                                    b. Who

          c. Where                                  d. When

19. Manee: ______________didn’t you come to the party?

       Malee:  Because I was sick.

          a. Who                                     b. Why

          c. What                                    d. Where

20. Peter: ______________ can I find Mr. Narong?

      Dang: In that room.

          a. Who                                     b. What

          c. Where                                  d. When

21. Which one is correct?

           a. This bear is white beautiful.

           b. This is a bear white beautiful.

           c. This white bear beautiful is.

           d. This white bear is beautiful.

 22. They are Italians. Where are they from?

          a. They are from Germany.

          b. They are from Italy.

          c. They are from France.

          d. They are from Spain.

 

Part 2: Directions. Complete the conversation with the most suitable answer from a, b, c or d.

23. Wipa :  It’s raining.  Can you close the window, please?

      Suda :  _______________________

 

                a.  Yes, certainly.

                b.  Thank you very much.

                c.  Take care of yourself.

                d.  Have a good trip.        

 

24.  Noi :  I forget my dictionary.

                  __________________________

 

        Nid :   Yes.  Here you  are.

            a.  Can I borrow yours?                            

            b.  Could you read for me?                     

            c.  I’ll go to buy one.  

           d.  Please spell the word. 

   

25.    Joe   : Do you have rambutans? 

        Fruit seller :  Yes.  How many do you want?

           a.  No, thanks.                              

           b.  Three, please.                     

           c.  Yes, please.  

           d.  Two kilos, please.     

     

26. At the party

        Tim :  Hello.

        Nan :  Hello.

        Tim :  Would you like some coke?

        Nan  : __________________  May I have some iced-water.    

      

       a.  O.K.                            

       b.  Thank you.                     

       c.  That’s right.  

       d.  No, thank you.  

 

27.  At home

        Mother :  _________________________

        Suda     :  Here you are.      

      

       a.  May I help you?                            

       b.  May I come in?                     

       c.  Pass me some eggs, please?  

       d.  Let’s eat some cake.  

 

28. What should you do before eating first?

       a.  Wash my dishes.                            

       b.  Wash my feet.                    

       c.  Wash my mouth.  

       d.  Wash my hands.    

       

29. Jane was sick.  Her mother took her to _________________

       a.  the hospital                             

       b.  school                     

       c.  the police station  

       d.  the temple   

        

30. Don’t lock the door.  Because I don’t have the ________

       a.  lock                            

       b.  key                  

       c.  door  

       d.  window    

              

 เฉลยคำตอบ

 

 1.    b

 11.     d

 21.       d

 

 
 

 2.    c

 12.     c

 22.       b

 

 
 

 3.    d

 13.     d

 23.       a

 

 
 

 4.    a

 14.     a

 24.       a

 

 
 

 5.    a

 15.     b

 25.       d

 

 
 

 6.    d

 16.     c

 26.       d

 

 
 

 7.    c

 17.     d

 27.       c

 

 
 

 8.    b

 18.     a

 28.       d

 

 
 

 9.    c

 19.     b

 29.       a

 

 
 

 10.   b

 20.     c

 30.       b

อ้างอิง : http://www.l3nr.org/posts/364342

ขอขอบคุณ