ตัวชี้วัดความสามารถ ( Job Competencies)

การทำงานวันนี้นอกจากความรู้ในงานแล้ว ความสามารถในงาน เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีและพัฒนา

  ทางคณะสหเวชศาสตร์ อยู่ในระหว่างการปรับ Job Description ของแต่ละตำแหน่ง โดยเฉพาะในสายสนับสนุน ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการให้ครบทุกตำแหน่ง สิ่งสำคัญคือมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งด้านพฤติกรรม และด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยเริ่มการเขียนจากผู้ปฏิบัติงานจริงและเมื่อผู้ปฏิบัติและผู้บริหารได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว เป็นอันว่าผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามที่เขียนไว้ เหมือนกับเป็นการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน  (Performance Agreement) ที่ผมได้เคยเขียนไว้http://www.gotoknow.org/archive/2005/08/16/17/25/50/e2532

   การจ้ดทำ Job Description มีตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ ตัวชี้วัดความสามารถ (Job Competencies) ขออ้างอิงจากตำราของคุณณรงค์วิทย์ แสนทอง ในเรื่อง เทคนิคการทำจัดทำ JD โดยใช้ Competency และ KPI มีเนื้อหาน่าสนใจโดยมีการกำหนดเป็นค่าคะแนนให้ครับ

 ความสามารถ

ประจำตำแหน่ง

 น้ำหนัก

คะแนน

เป็นที่น่าพอใจ

อย่างยิ่ง AA5

เป็นที่น่าพอใจมาก

A+(4)

 เป็นที่น่าพอใจ

A(3)

 พอใช้

A-(2)

ปรับปรุง

AB (1)

 คะแนน  เกรด  คำจำกัดความ
 450-500  AA ผลงานโดยรวมสูงกว่าเป้าหมายเป็นอย่างมาก
 400-450  A+ ผลงานโดยรวมสูงกว่าเป้าหมาย
 300-400  A ผลงานโดยรวมมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 250-300  A- ผลงานโดยรวมต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย
 100-250  AB ผลงานโดยรวมต่ำกว่าเป้าหมายมากหรือไม่บรรลุเป้าหมายเลย

    การทำงานวันนี้นอกจากความรู้ในงานแล้ว ความสามารถในงาน เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีและพัฒนา แต่สิ่งสำคัญต้องบริหารให้ชีวิตสมดุลด้วยครับ (ทั้งชีวิตการงานและชีวิตครอบครัว)

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)