ขั้นตอนที่ 2 : การติดตั้ง lighttpd
คำสั่ง

#yum install lighttpd lighttpd-fcgi

click >> ตัวอย่าง