วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2549 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการจัดการความรู้ KM และการจัดทำบล็อก ได้รับความรู้และเข้าใจในการทำบล็อกเป็นอย่างดี