การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและชุมชน

การจัดการความรู้ด้วย KM

การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและชุมชน

                ในระหว่างวันที่ 9 -12 ตุลาคม  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ทีมงาน 6 ชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.อรชร  พรประเสริฐ ผศ.ดร.อารีย์  หลวงนา ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง ดร.ชูชีพ  ประทุมเวียง อ.สุวัฒน์  บรรลือ อ.พงษ์ธร สิงห์พันธ์   เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดความรู้ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศของผู้เรียนและชุมชน  ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสังคม (สคส) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 13 แห่ง เข้ารับการฝึกอบรม

                   ในวันแรกของการอบรมได้รับความรู้จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการ สกอ.โดยท่านได้กล่าวถึงภูมิหลังของมหาวิทยาลัยของไทยที่มีความแตกต่างกันมาก ท่านยำว่า การวิจัยเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ การผลิตบัณฑิต คือการถ่ายทอดความรู้ ถ้ามหาวิทยาลัยอ่อนด้อยในเรื่องความรู้และการวิจัยแล้วก็ไม่สามารถจะคงความเป็นมหาวิทยาลัยได้

โจทย์สำคัญประการหนึ่งคือในปัจจุบันเราผลิตตามความต้องการของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ตามความต้องการของสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UBRU OfficeKMความเห็น (0)