ข้อสอบอัตนัย การฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่น 31

ดร.ปฐพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บริษัท แดง จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ถนนลาดพร้าว เขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ มีนายแดง อาทิตย์ เป็นกรรมการเพียงผู้เดียวมีอำนาจลงชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัททำการแทนบริษัท ได้รับนายเอก เป็นหนึ่ง เข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

ในวันที่บริษัท แดง จำกัด รับนายเอก เป็นหนึ่ง เข้าทำงาน นายโท เป็นสอง ตกลงทำหนังสือค้ำประกันความเสียหายทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท แดง จำกัด อันเนื่องมาจากการทำงานของนายเอก เป็นหนึ่ง โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับนายเอก เป็นหนึ่ง ต่อบริษัท แดง จำกัด ในวงเงิน 5, 000,000 บาท

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.30 นาฬิกา นายตรี เป็นสาม ได้มาที่บริษัท แดงจ ำกัด ติดต่อว่าจ้างนายเอก เป็นหนึ่ง ให้ลักลอบเอาข้อมูลแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคใหม่ กรรมวิธีและต้นทุนการผลิตและรายชื่อลูกค้าของบริษัท แดง จำกัด ออกมาให้นายตรี เป็นสาม นำไปผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นออกจำหน่าย โดยให้ค่าตอบแทนนายเอก เป็นหนึ่ง 200, 000 บาท และจะนำกำไรมาแบ่งให้อีกด้วย ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นความลับทางการค้าของบริษัท แดง จำกัด ที่เก็บรักษาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้รหัสในการเข้าถึงระบบและเข้าถึงข้อมูล เฉพาะกรรมการของบริษัท แดง จำกัด เพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้รหัสนี้

หลังจากนั้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 นายเอก เป็นหนึ่ง ได้ใช้ความเชี่ยวชาญถอดรหัสและลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำคัญของบริษัท แดง จำกัด ได้สำเร็จ และแอบทำสำเนาข้อมูลแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคใหม่รวม 10 แบบ รายชื่อลูกค้าสำคัญ กรรมวิธีและต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งหมดและนัดนายตรี เป็นสาม มารับไปในเวลาเที่ยงที่บริษัท แดงจำกัด ในวันนั้นเอง ซึ่งแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 10 แบบนั้นบริษัท แดงจำกัด กำลังจะทำการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศในยุโรปช่วงปลายปี 2550

ต่อมาเดือนธันวาคม 2550 บริษัท แดง จำกัด ทำการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคแบบใหม่ทั้ง 10 แบบ เสนอขายลูกค้าทุกรายในประเทศยุโรป ปรากฏว่าลูกค้าทุกรายปฏิเสธไม่รับซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทโดยแจ้งกลับมาว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิคทั้ง 10 แบบนั้นจากนายตรี เป็นสาม ไว้แล้วเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทเสียหายขาดโอกาสที่จะได้ทำกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 แบบนั้น

ทุนคนในบริษัทสงสัยนายเอก เป็นหนึ่ง ในวันที่ 10 มกราคม 2551 นายแดง อาทิตย์จึงได้เรียกนายเอก เป็นหนึ่ง มาคาดคั้น ในที่สุดนายเอก เป็นหนึ่ง ก็ยอมเล่าความจริงให้ฟังและหยุดงานหลบหน้าไป

วันที่ 15 มกราคม 2551 นายแดง อาทิตย์ มาพบท่านซึ่งเป็นทนายความชื่อนายชอบ ยุติธรรมสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งให้ท่านเป็นทนายความของบริษัท แดง จำกัด ฟ้องผู้ที่ต้องรับผิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการขาดโอกาสที่จะได้กำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ 5, 000,000 บาท และค่าเสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าอีก 5,000,000 บาท โดยไม่ติดใจฟ้องเรื่องอื่น และฟ้องคดีอาญาผู้ที่ต้องรับผิดทุกคนเฉพาะในข้อหาตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนายแดง อาทิตย์ ยังได้แจ้งให้ท่านทราบว่านายโท เป็นสอง กับภรรยาได้เสียชีวิตพร้อมกันเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2551 นายโท เป็นสอง มีทายาทเพียงคนเดียวคือนายสอง เป็นสอง ซึ่งเป็นบุตร

วันที่ 21 มกราคม 2551 ท่านทำหนังสือทวงถามถึงผู้ที่ต้องรับผิดให้นำค่าเสียหายตามที่นายแดง อาทิตย์ แจ้งให้ท่านทราบ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทำละเมิด ไปชดใช้ให้บริษัท แดง จำกัด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ทุกคนได้รับหนังสือแล้วเพิกเฉย

วันที่ 31 มกราคม 2551 ท่านยื่นฟ้องคดีแพ่ง (ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี คดีถึงวันฟ้องเป็นเงิน 500, 000 บาท) พร้อมกับยื่นคำแถลงขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและยื่นฟ้องคดีอาญาไปในวันเดียวกัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ท่านขอตรวจสำนวนคดีแพ่งพบว่าจำเลยทุกคนได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 แต่ไม่มีจำเลยคนใดยื่นคำให้การ วันที่ 3 มีนาคม 2551 ท่านจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด

คำสั่งให้ทำคำตอบทุกข้อดังนี้

ข้อ 1. หนังสือทวงถาม (ฉบับถึงนายเอก) 9 คะแนน

ข้อ 2. หนังสือทวงถาม (ฉบับถึงนายตรี) 9 คะแนน

ข้อ 3. คำฟ้องคดีแพ่งและคำขอท้ายฟ้อง 36 คะแนน

ข้อ 4. คำแถลงขอให้ส่งหมายและสำเนาคำฟ้อง 5 คะแนน

ข้อ 5. คำฟ้องคดีอาญาและคำขอท้ายฟ้อง 15 คะแนน

ข้อ 6 . คำร้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัด 6 คะแนน

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

ความลับทางการค้า หมายความว่า ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวโดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ

ข้อมูลการค้า หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ความเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือสิ่งใดไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะจัดทำไว้ในรูปแบบใดๆและให้ความหมายรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย

ฯลฯ

มาตรา 6 การละเมิดลิขสิทธิ์ในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่การกระทำที่เป็นการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้านั้น อันมีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน ทั้งนี้ ผู้ละเมิดจะต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อแนวทางการปฏิบัติเช่นว่านั้น

การกระทำที่มีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกันตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงการผิดสัญญา การละเมิดหรือการกระทำในประการที่เป็นการจูงใจให้ละเมิดความลับอันเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน การติดสินบน การข่มขู่ การฉ้อโกง การลักทรัพย์ การรับของโจร หรือการจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดด้วย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 84 ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่น ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด

ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดมิได้กระทำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำหรือเหตุอื่นใดผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียงหนึ่งในสามของโทษที่กำหนดไว้นั้นสำหรับความผิดนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐพร ตวิษาประกิตความเห็น (0)