DNA ขององค์กรนวัตกรรม

3 P   คือ   DNA   ขององค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์   

 

                People  : คน   องค์กรที่มีนวัตกรรมเป็นยอด  จะมีผู้นำที่กล้าคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้คนในองค์กรร่วมกันคิดสร้างสรรค์   ใจกว้างยอมรับความคิดเห็น  ให้โอกาสในการแสดงความสามารถ  ให้กำลังใจเพื่อสร้างสรรค์งาน

                Process : กระบวนการ  ภายในองค์กรมีกระบวนการสนับสนุนให้พนักงานตั้งคำถาม  สังเกต  เชื่อมโยง  และทดลอง   กระบวนการของการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในองค์กร  กระบวนการสร้างความรู้สึกปลอดภัย มั่นคง

                Philosophy :  ปรัชญา     ทุกคนในองค์กรต้องคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่และท้าทายสภาพปัจจุบันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม   ดังนั้นในองค์กร ทุกคนต้องคิดสร้างสรรค์ทดลองในการสร้างนวัตกรรม

 

แหล่งที่มา  

ไดเยอร์  เจฟฟ์.   นวัตกรรมพลิกโลก  - The  Innovation ‘s DNA .  นนทบุรี   สำนักพิมพ์ปราณ, 2556.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Innovationความเห็น (0)