1. ศักยภาพการทำงานของคุณอำนวยหมู่บ้าน (แกนนำหมู่บ้าน)

     ๑.๔ หลักสูตรอบรมคุณกิจแกนนำ และประสิทธิภาพการอบรม
การทำงานของ ๘ แกนนำตามความเข้าใจจากที่ผ่านการประชุม   จากหอประชุมเมือง ในการประชุม ๘ แกนนำ ๔๐๐ หมู่บ้าน คือการไปหา ๘ ครัวเรือนมาร่วมกระบวนการแก้จน แกนนำไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ต่อไปว่าหลังจากที่ได้ ๘ ครัวเรือนแล้วแกนนำจะต้องทำอะไรบ้าง จากการติดต่อประสาน   นอกรอบเพื่อทำความเข้าใจกับแกนนำ เรื่องการทำเวที ทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าเวทีอะไรและการเข้าร่วมเวทีจะต้องทำหน้าที่   อะไรบ้างในฐานะแกนนำหมู่บ้าน จากการได้รู้สภาพจริงดังกล่าว เห็นว่า การที่จะให้คุณกิจแกนนำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแกนนำซึ่งเป็น    ผู้นำกระบวนการในเวทีกลุ่มย่อยนั้นต้องทำอะไรบ้างจำเป็นที่จะต้อง มีการฝึกอบรมแกนนำซึ่งได้นำเสนอไปแล้วในตอนต้น คือต้องเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกการกำหนดเป้าหมาย ฝึกการแลกเปลี่ยนเพื่อหาวิธีการทำงาน ฝึกการสรุปความรู้ที่ได้เพื่อนำไปพัฒนากลุ่ม  คือ ต้องทำให้แกนนำเป็นคนที่ ทำได้ ทำเป็น เพื่อที่จะเป็นผู้นำกระบวนการในกลุ่มย่อยได้สมกับที่เป็นแกนนำ   ในหลักสูตรฝึกอบรมของอำเภอเมืองนั้นได้มีใบงานให้ผู้เข้าอบรม  ได้ฝึกทำและต้องมีเวทีในการนำเสนอและอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยน และเสริมความรู้ของผู้เข้าอบรม