หลักการเหตุผลการคลินิก (Goal writting RHUMBA & SMART)

sandstone
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลักการเหตุผลการคลินิก

(Goal writting RHUMBA & SMART)

RHUMBA

        Relevant / Relates 

   ความสามารถที่ยังเหลืออยู่ของผู้รับบริการ

         Performance areas : ผู้รับบริการมารถทำกิจวัตรประจำวันได้อยู่ในระดับ supervision ผู้ รับบริการสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้รู้เรื่องและเข้าใจสิ่งต่างๆ  

         Performance component : ในด้านของ sensory processing ผู้รับบริการมีความสามารถในด้านของ

    ความสามารถที่ผู้รับบริการยังต้องการเพิ่มเติม

           Performance areas : Functional mobility

                 Performance component : Muscle tone , Postural control , Gross coordination ,  Laterality                                                     Fine coordination

              How long

                 ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาผู้รับบริการ จะระยะเวลา ประมาณ 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ( Edwards,Dorothy F,2011

             Understandable / Anyone reads&knows

                          ผู้รับบริการรู้ถึงพยาธิสภาพของตนเอง คือ มีการอ่อนแรงของร่างกายซีกขวาและรู้ว่าเมื่อขึ้นมาฝึกที่ห้องกิจกรรมบำบัดเป็นการฝึกแขนและมือ ในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานผู้รับบริการรับรู้ว่าตน ต้องได้รับการประเมินความสามารถในการทำงานว่าสามารถทำงานในตำแหน่งเดิมได้หรือไม่ (แผนกซ่อมบำรุง) หรือสามารถทำงานแผนกใดได้บ้าง ผู้รับบบริการบอกว่าตนเองต้องพยายามฝึกต่อไปเพื่อให้ร่างกายของตนเองฟื้นฟูให้กลับมาได้มีประสิทธิภาำพเกือบที่จะเท่าเดิมมากที่สุด

             Measurable

               ความสามารถปัจจุบันของผู้รับบริการ brunnstrom stage 4 turn to 5 (movement with synergy turn to synergy                        pattern)

                        มีความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันอยู่ในระดับ supervision

            Behavioral / Something seen or heard

               ผู้รับบริการมีลักษณะนิสัยที่ทำอะไรรวดเร็ว ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของผู้รับบริเารเดิมอยู่แล้ว จึงทำให้ส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงในการทำกิจกรรม เช่น ผู้รับบริการเป็นคนเดินเร็ว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม เป็นต้น แต่ปัจจุบันผู้รับบริการมีการตระหนักถึงปัญหาในข้อนี้ ผู้รับบริการมีการเดินช้าลง ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลให้การทำกิจกรรมต่างๆ มีความปลอดภัยมากขึ้น

             Achievable 

                ความสามารถปัจจุบันของผู้รับบริการ พัฒนาจาก brunnstrom stage 1 turn to 5 (flaccid  turn to synergy                                    pattern   ผู้รับบริการมารถทำกิจวัตรประจำวันได้อยู่ในระดับ supervision

 

SMART

      significant

                 นัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมีค่าเท่ากับ 1 วัดโดย voluntary movement หลังจากให้การรักษาแล้วผู้รับบริการมีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางต่างๆ เพิ่มขึ้น 1 ระดับ

         Measurable 

                ค่าที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้รับบริการนั้นสามารถวัดได้ด้วยแบบประเมิน  Functional motion of the hemiparetic upper extremity ซึ่งเป็นแบบประเมินวัดความสามารถของผู้รับบริการ hemipalysis 

        Achievable

                  ความสามารถปัจจุบันของผู้รับบริการ พัฒนาจาก brunnstrom stage 1 turn to 5 (flaccid  turn to synergy                                    pattern   ผู้รับบริการมารถทำกิจวัตรประจำวันได้อยู่ในระดับ supervision

        Relates

                  เนื่องจากการรักษาที่เราใช้นั้นคือ CIMT ( Edwards,Dorothy F,2011)  และ ฺBrunnstrom ( Narayan , A. K.,2012)  ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า การรักษาทั้งสองแบบนั้นช่วยเพิ่มความสามารถในด้านของ Hand function และการเคลื่อนไหวส่วนบน (Upper extremity) สอดคล้องกับผลการรักษาที่วัดโดย แบบประเมิน  Functional motion of the hemiparetic upper extremity  ซึ่งวัดความสามารถด้านการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนบน พบว่ามีค่านัยสำคัญเท่ากับ 1 

              Time-limited

                        ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาทางกิจกรรมบำบัดเป็นเวลา 2 เดือน สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ถือว่าเพียงพอต่อการบำบัดรักษาให้เกิดผลของความก้าวหน้าของการรักษา อ้างอิงจากบทความวิจัย  ( Edwards,Dorothy  F,2011)   ( Narayan , A. K.,2012) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 

 

กิจกรรมบำบัดในผู้รับบริการหลอด3เลือดสมอง :  http://www.gotoknow.org/posts/541014

รายงานการให้เหตุผลคลินิกทางกิจกรรมบำบัดในผู้รับบริการหลอดเลือดสมอง :  http://www.gotoknow.org/posts/542053

หลักการให้เหตุผลทางกิจกรรมบำบัด (Goal writting ABCD & FEAST) :  http://www.gotoknow.org/posts/546186

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sandstoneความเห็น (0)