รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนรู้   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

รูปแบบการเรียนรู้   หมายถึง สภาพลักษณะของการ เรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้รับ

การจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ

องค์ประกอบที่สำคัญของการเรียนรู้

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 

2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ

3. สามารถนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ

4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ  อันจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. มีการจัดระบบคือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้สามารถนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

1.                กลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด เช่น การสอนตามหลักการเรียนรู้ของกาเย่

2.                กลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม เช่น การสอนที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ

3.                กลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมและค่านิยม เช่น การแสดงบทบาทสมมติ

กระบวนการสอนแบบกาเย่

 1. กระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้ผู้เรียนทราบ
 3. กระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิม
 4. นำเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาสาระใหม่
 5. การให้แนวการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 6.  กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ
 7.  การให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเป็นการเสริมแรง
 8. การประเมินผลการแสดงออกของผู้เรียน
 9. การให้โอกาสผู้เรียนฝึกฝนและถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อื่น ๆ ได้

หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ

 1. หลักการพึ่งพาอาศัยกัน
 2. อาศัยการหันหน้าเข้าหากัน
 3. อาศัยทักษะในการทำงานร่วมกัน
 4. ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มที่ใช้ในการทำงาน
 5. จะต้องมีผลงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถตรวจวัดและประเมินได้

กระบวนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ

1. ผู้สอนนำเสนอสถานการณ์ ปัญหา และบทบาท สมมติที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง และมีความยากง่ายสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน

  2. เลือกผู้แสดงร่วมกัน

  3. จัดฉาก

4.  เตรียมผู้สังเกตการณ์

5.  แสดง

6.  อภิปรายและประเมินผล

7.  แสดงเพิ่มเติม

8.  อภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง

9.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้

อ้างอิงจาก

                http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YQe03vz75ekJ:section05.files.wordpress.com/2010/08/3e0b8a3e0b8b9e0b89be0b981e0b89ae0b89ae0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b8a3e0b8b9e0b989.ppt+&cd=8&hl=th&ct=clnk&gl=th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน MTP5110ความเห็น (0)