รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

จากที่ได้อ่านของเพื่อนๆที่ส่งงานในสาระที่9ก็จะสรูปได้ คือ
รูปแบบการเรียนรู้ จะแบ่งออกได้ 4 ข้อ
1. รูปแบบการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา คือ นำปัญหาต่างๆมาให้นักเรียนได้ศึกษาหาแนวทางแก้ไข และได้ลงมือปฏิบัติจริง
2.รูปแบบการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์ คือ เป็นรูปแบบที่เน้นให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น วิชา ด้านภาษา วิชาศิลปะ
3. รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ คือ เป็นรูปแบบที่ให้ความสำคัญกับนักเรียน คือให้เรียนรู้กับความรู้เดิมที่ตัวเองมีอยู่ และ ให้นักเรียนเรียนรู้กับความรู้ใหม่ โดยนำความรู้มาใช้ปฏิบัติจริง
4. รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างเป็นจินตภาพ-การได้ยิน-การเคลื่อนไหวทางร่างกาย คือ ผู้เรียนเป็นการสร้างจินตภาพ การได้ยิน หรือการเคลื่อนไหวทางร่างกายผู้เรียน แบบมองเห็นเป็นจินตภาพ เช่น การมองภาพ แผนภูมิ
ทั้ง 4 รูปแบบนี้ กระผมคิดว่า รูปแบบที่ 4 เป็นรูปแบบ ที่ดีที่สุด เพราะว่า เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ ได้เรียนรู้ ทั้งจิตภาพ การเรียนรู้การได้ยิน การปฏิบัติจริง รูปแบบนี้ก็เลยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและเกิดการพัฒนาได้ดีกว่ารูปแบบอื่น
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1. กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ชัดเจน
2. ศึกษาทฤษฎีหลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดและหาความสัมพันธ์
3. ศึกษาสภาพการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการค้นหาองค์ประกอบที่สำคัญ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ต้องพิจารณาเพื่อจัดองค์ประกอบ

4. กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ มีอะไรบ้างที่จะช่วยให้จุดมุ่งหมายสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์
5. ทดลองใช้รูปแบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
6. ประเมินผล ศึกษาผลจากการทดลองใช้รูปแบบว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
บรรณานุกรม
กุญชรี ค้าขาย.(2542).จิตวิทยาการเรียนการสอน.กรุงเทพมหานคร.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Curriculumความเห็น (0)