Contact

AAR งานคณบดีพบหน่วยงาน

วันนี้ผมมีโอกาสเข้าร่วมประชุมในงานคณบดีพบหน่วยงานซึ่งตอนแรกสิ่งที่ผมหวังไว้ก็คือคณบดีคงจะเรียกไปพูดคุยถึงแนวทางในการร่วมกันทำวิจัยสถาบันซึ่งก็ตรงกับความคาดหวัง และสิ่งที่ได้มากกว่าความคาดหวังก็คือมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าภาควิชา ทั้ง 4 ภาค รวมถึงเลขานุการคณะได้ร่วมกันขึ้นไปบนเวทีและร่วมกัน Present แนวทางในการที่จะกระตุ้นให้บุคลากรภายในคณะเกิดความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการร่วมโครงการซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะคณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัยภายในปี 2553 ส่วนสิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดไว้ก็ยังไม่มีเพราะบอกได้อย่างเดียวว่างานก็สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว  อ้อ ติดอยู่นิดเดียวครับควรจะรักษาเวลาในการประชุมให้มากกว่านี้ครับ (นิดเดียวเองจริงๆ)

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 54442, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ดัชนีที่7.5-50#ดัชนีที่4.1-50

Recent Posts 

Comments (0)