สืบเนื่องจาก   UKM  3/48 ที่ มข. ครับ  ผมจำได้ว่าครั้งต่อไปเราจะจัดกิจกรรมกันที่จังหวัดมหาสารคาม  ในวันศุกร์ที่ 6 – วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2549  ผมจึงขอเรียกเป็น  UKM  1/49  โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามร่วมกันเป็นเจ้าภาพ  หัวปลาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูรณาการระบบการประเมินต่างๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น  QA  (สกอ. และ สมศ.)  การรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)  การควบคุมภายใน (สตง.)

         มีคนสนใจและสอบถามผมเป็นจำนวนมาก  อาจจะเป็นเพราะอยู่ในช่วงที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้  สมศ. กำลังปรับเกณฑ์และวิธีการประเมินในรอบสอง  กพร. กำลังประเมินผลปลายปีงบประมาณ 2548  และกำลังเริ่มรอบใหม่ของปีงบประมาณ 2549  รายงานการประเมินตนเองด้านการเงินก็ต้องส่ง สตง. ทุกสิ้นปีงบประมาณ

         ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นว่า  ถ้าเราช่วยกันคิดเตรียมการแต่เนิ่นๆ จัดทำ (ร่าง) กำหนดการขึ้น  แล้วนำมาปรึกษาหารือกันแต่เนิ่นๆ ผ่าน blog ก็ได้  ผมว่าจะช่วยให้กิจกรรมประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านๆ มา

         ขอบคุณครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร