สหกิจวันที่33ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

    17/ก.ค./56  เข้างาน 8.30 วันนี้ยังเป็นการศึกษาในเรื่อง php predefined variables จากเมื่อ1วันที่ผ่านมา ได้ทำการศึกษาในสามหัวข้อใหญ่ไปแล้ว และหัวข้อในวันนี้ได้แก่  PHP Env ($_ENV,$HTTP_ENV_VARS) การอ่านค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ Environment variables 
      PHP Session ($_SESSION,$HTTP_SESSION_VARS) ตัวแปร Session หรือตัวแปรหน่วยความจำ ตัวแปรที่สามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งในหรือนอก Class,Function โดยตัวแปรนี้จะทำงานคู่กับ session_id ซึ่งเป็นหมายเลขประจำเครื่องของแต่ล่ะ Client 
      setcookie(var,value,time) คือ การประกาศตัวแปร Cookies (Create/Set Cookies)
      setcookie(var) คือ การลบตัวแปร Cookies (Delete Cookies)
      PHP File ($_FILES,$HTTP_POST_FILES) ตัวแปรสำหรับการอ่านค่าจากการอัพโหลดไฟล์ HTTP File Upload variablesโดยการส่งค่าผ่าน Form $_FILES 
      PHP Server ($_SERVER,$HTTP_SERVER_VARS) การอ่านค่าตัวแปรของระบบเครื่องเซิฟเวอร์ System variables
      ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่ได้ทำการศึกษานั้น ค่อนข้างมีความสับสนบ้างในบางหัวข้อ แต่ก็ได้ทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุด และเก็บคำถามไว้ถามกับพี่ที่ปรึกษาโครงงาน ในครั้งต่อไป 

<html>
<head>
<title>tawinza.test</title>
</head>
<body>
<?php
echo "\$_SERVER[\"HTTP_ACCEPT\"] = ".$_SERVER["HTTP_ACCEPT"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"HTTP_ACCEPT_LANGUAGE\"] = ".$_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"HTTP_ACCEPT_ENCODING\"] = ".$_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"HTTP_USER_AGENT\"] = ".$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"HTTP_HOST\"] = ".$_SERVER["HTTP_HOST"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"HTTP_CONNECTION\"] = ".$_SERVER["HTTP_CONNECTION"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"PATH\"] = ".$_SERVER["PATH"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SystemRoot\"] = ".$_SERVER["SystemRoot"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"COMSPEC\"] = ".$_SERVER["COMSPEC"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"PATHEXT\"] = ".$_SERVER["PATHEXT"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"WINDIR\"] = ".$_SERVER["WINDIR"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SERVER_SIGNATURE\"] = ".$_SERVER["SERVER_SIGNATURE"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SERVER_SOFTWARE\"] = ".$_SERVER["SERVER_SOFTWARE"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SERVER_NAME\"] = ".$_SERVER["SERVER_NAME"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SERVER_ADDR\"] = ".$_SERVER["SERVER_ADDR"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SERVER_PORT\"] = ".$_SERVER["SERVER_PORT"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"REMOTE_ADDR\"] = ".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"DOCUMENT_ROOT\"] = ".$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SERVER_ADMIN\"] = ".$_SERVER["SERVER_ADMIN"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SCRIPT_FILENAME\"] = ".$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"REMOTE_PORT\"] = ".$_SERVER["REMOTE_PORT"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"GATEWAY_INTERFACE\"] = ".$_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SERVER_PROTOCOL\"] = ".$_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"REQUEST_METHOD\"] = ".$_SERVER["REQUEST_METHOD"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"QUERY_STRING\"] = ".$_SERVER["QUERY_STRING"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"REQUEST_URI\"] = ".$_SERVER["REQUEST_URI"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"SCRIPT_NAME\"] = ".$_SERVER["SCRIPT_NAME"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"PHP_SELF\"] = ".$_SERVER["PHP_SELF"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"REQUEST_TIME\"] = ".$_SERVER["REQUEST_TIME"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"argv\"] = ".$_SERVER["argv"]."<br>";
echo "\$_SERVER[\"argc\"] = ".$_SERVER["argc"]."<br>";
?>
</body>
</html>

                                                                                อ้างอิง http://www.thaicreate.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สหกิจศึกษาที่ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ความเห็น (0)