หลังจากที่ หน่วยกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ให้กับน้อง ๆ นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะไปฝึกงานและจะจบการศึกษาให้ได้ทราบแนวทางของการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการประกอบอาชีพของแต่ละภาควิชา  งานนี้ ได้รับเกีรยติจากท่านวิทยากรทั้งอาจารย์ในคณะของเราและวิทยากรรุ่นพี่หลาย ๆท่านก็ได้มาแนะแนวบอกเล่าประสบการณ์หลายอย่างให้น้องๆ  นำกลับไปประกอบการตัดสินใจ เกี่ยวกับการศึกษาต่อก็ดีหรือว่าจะทำงานในสาขาวิชาชีพของตนเองต่อไป  งานนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกัน  แล้วก็ผลการประเมินของการจัดโครงการว่า นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน หากผู้เข้าชมบล็อกอยากจะแนะนำเพิ่มเติม จะยินดีมากค่ะ  เพราะว่าจะได้นำเอาไปแนวทางในการจัดโครงการต่อไป  จะได้เป็นประโยชน์แก่น้องๆ นิสิตในรุ่นต่อๆ ไปด้วย  ขอบคุณค่ะ

ประเมินผลโครงการแนะแนวอาชีพฯ

ภาพบรรยากาศของการจัดโครงการค่ะ