สิทธิการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

   

คำถาม คำตอบเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
  1. ถาม  ปีการศึกษา 2549  บุตรศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน ก. ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียน ก. ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  พร้อมออกหนังสือรับรองว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ก. ได้พิจารณาอนุมัติให้โรงเรียน ก. ดำเนินการจัดเก็บ เช่น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิต  ภาคเรียนละ 500  บาท  โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ 200  บาท  เป็นต้น  ได้ กรณีนี้ จะสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเบิกได้หรือไม่

ตอบ  หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ก.  อนุญาตให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ก. สามารถพิจารณาอนุมัติให้โรงเรียน ก. เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียน ก. เรียกเก็บ (ยกเว้นเงินบริจาค) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็สามารถนำมาเบิกกับทางราชการได้

  1. ถาม  ผู้มีสิทธิมีบุตร 4 คน อายุ 26 ปี 23 ปี 21 ปี และ 18 ปี และไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรในลำดับที่ 1 มาก่อน จะสามารถนำบุตรในลำดับที่ 4 มาใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนแทนได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้  เนื่องจากผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม โดยให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง  ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรือยู่ในอำนาจการปกครองของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิจะนำบุตรลำดับถัดไปมาใช้สิทธิแทนที่ได้จะต้องเป็นกรณีบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคนตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ทั้งนี้  มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นเท่าจำนวนของบุตรที่ตาย กายพิการฯ และให้นับบุตรคนที่อยู่ลำดับถัดไปก่อน  (ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

   กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 11  ตุลาคม  2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อมูลน่ารู้

คำสำคัญ (Tags)#สวัสดิการศึกษาบุตร

หมายเลขบันทึก: 54206, เขียน: 11 Oct 2006 @ 14:58 (), แก้ไข: 22 May 2012 @ 13:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ยังไม่มีสิทธิ
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

ก็เป็นความรู้ที่ดีในการเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร ครั้งหน้าอยากร้องขอให้มีความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยนะค่ะ

คนเก่าแก่
IP: xxx.19.54.194
เขียนเมื่อ 
อยากให้ยกตัวอย่างเช่นนี้ เข้าใจง่ายดี
อะไรกันนี้
IP: xxx.19.54.194
เขียนเมื่อ 
ยกตัวอย่าง เข้าใจง่ายดี