เอกสารเผยแพร่จากงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของ STKS : ตอนที่ 1

บุญเลิศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี 2556 ในหัวข้อ "สารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุค Open Access" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ไปนั้น

มีผู้สอบถามเกี่ยวกับเอกสารการบรรยายของวิทยากร ... ทั้งนี้ท่านที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละเอกสาร ได้ดังนี้

 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย โดย นางกาญจนา ปานข่อยงาม  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • การจัดเก็บข้อมูลงานวิ จัย เป็นภาระงานหนึ่งที่หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับทุนวิจัย และการทำวิจัยต้องดำเนินการ ที่มาผ่านมาจัดเก็บเป็นไปโดยต่างเก็บต่างรวบรวม ต่างประมวลผล แต่ด้วยเทคโนโลยีระบบเปิด ส่งผลให้เกิดมาตรฐานการเชื่อมข้อมูล OAI-PMH หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยของประเทศไทย อันได้แก่ วช. สวทช. สวรส. สวก. สกว. ได้ดำเนินการจัดทำระบบคลังข้อมูลวิจัยประเทศไทยขึ้นมา อันเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมข้อมูลงานวิจัย ระบบประมวลผล และสืบค้นแบบบูรณาการอันจะช่วยเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอื่นๆ แบบเชื่อมประสานกันต่อไป
  • เอกสารบรรยาย
  • สรุปการบรรยาย
 • ระบบ และนำเสนอประเด็นการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)  โดยนาย บุญเลิศ อรุณพิบูลย์  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ความเป็นมา
  • แนวทางการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
  • Open Source Software สำหรับการพัฒนา Open Access
  • พัฒนาคลังเอกสารสถาบัน – IR ได้ง่ายๆ ด้วย Drupal
  • แนวทางการเชื่อมข้อมูลงานวิจัยไทยกับระบบ TNRR
  • การลงรายการเมทาดาทาเอกสารประเภทโครงการวิจัย
 • การริเริ่มระบบมาตรฐานสากลเอกสารดิจิทัล DOI ประเทศไทย โดย  รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • DOI (Digital Object Identifier) คือ รหัสบ่งชี้ รหัสประจำเอกสารดิจิทัล ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเชื่อมโยงการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลได้สะดวก ถูกต้อง แม่นยำ แม้ว่ามีการเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ DOI ได้รับการรับรองให้เป็นมาตรฐาน ISO เลขที่ 26324-2012 การสัมมนาหัวข้อนี้ จะทำให้เห็นภาพแนวทางการประยุกต์ใช้ DOI ในประเทศไทยว่าควรเริ่มต้นอย่างไร มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานตั้งต้นควรเป็นหน่วยงานใด ความยั่งยืนควรมีแผนปฏิบัติอย่างไร
  • เอกสารบรรยาย
  • สรุปจากการบรรยาย
  • เนื้อหาเพิ่มเติม "มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัลและการอ้างถึงข้อมูลวิจัย"
 • นำเสนอตั วอย่างการใช้ประโยชน์จาก DOI โดยนาย บุญเกียรติ เจตจำนงนุช  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ความเห็น (0)