บันทึก วันเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้จบ... ของชาว ส.ม.1 ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ธ.ค.2549 นี้

ส.ม.1
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 ผลการตรวจรูปเล่ม
 อนุมัติเข้า 9 เล่ม
 แก้ไขตรวจอีกรอบ

Download Program Acorebat Reader

 

 ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอดุลย์ กล้าขยันนะครับ ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าเล่ม thesis เสร็จสมบูรณ์เสียที

และนี่คือตารางข้อมูล ช่วงเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้จบ

ศูนย์มหาสารคาม
ชื่อสาขาวิชาประเภทศูนย์วันที่
นางสาวดวงจันทร์ โพธิสม ภาษาไทยISมหาสารคาม2006-10-10
นางอุษาวดี ตั้งบรรจงกิจ บริหารธุรกิจISมหาสารคาม2006-10-10
นายศิริวัต นางาม เทคโนโลยีการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-10-10
นางอรวรรณ นุตะดีนโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-10-09
นายพิเชษฐ์ อรรถพรนโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-10-09
นายพิชัย ธีรธนวัฒน์นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-10-09
นางสาวสิริมา วัฒโนนโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-10-09
นายอดุลย์ กล้าขยัน การจัดการสารสนเทศสาธารณสุขThesisมหาสารคาม2006-10-09
นางสาวเขมิสรา ศรีสารคาม บริหารธุรกิจSPมหาสารคาม2006-10-09
นางสาวเขมิสรา ศรีสารคาม บริหารธุรกิจISมหาสารคาม2006-10-09
พระสืบพงศ์ กสิพันธ์ นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-10-09
นายประเสริฐ ภู่ถนนนอก หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-10-09
นายตรีวิเศษ ทัพไทย การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-10-09
นางสาวจิราภา นาครินทร์ การวัดผลการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-10-03
นายปราโมทย์ ศรีเพชร การวัดผลการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-10-03
นางสาวปนัดดา แก้วตรีวงษ์การจัดการการตลาดThesisมหาสารคาม2006-10-02
นายจรัส อินทะพุฒการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-10-02
นายจรัส อินทะพุฒการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-10-02
นางสาวกรรณิการ์ บุญพิคำการวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-10-02
นางสาวกรรณิการ์ บุญพิคำการวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-10-02
นางนงค์ทิพย์ ญาณโภชน์จิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-10-02
นางสาวกาญจนา จำปามี เทคโนโลยีการอาหารThesisมหาสารคาม2006-09-25
นายธนพล ศิลาจันทร์ การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-09-25
นายเรืองเดช ใหญ่นอก การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-09-25
นายอดิศร ก้อนคำเทคโนโลยีการศึกษาISมหาสารคาม2006-09-18
นายวชิระ สิทธิหาโคตร นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-09-17
นางสาวควีนส์ ชาชิโย นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-09-15
นายธีระยุทธ แสงกมลการจัดการระบบสุขภาพISมหาสารคาม2006-09-15
นายประยูร น้อยอามาตย์การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-09-13
นายสุรพงศ์ วาลมูลตรีการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-09-13
นายสิทธิชัย บุญสราง การบัญชีThesisมหาสารคาม2006-09-11
นางสาวกาญจนา จำปามี เทคโนโลยีการอาหารThesisมหาสารคาม2006-09-11
นายวชิระ สิทธิหาโคตรนโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-09-10
นางนิตยา จันทะปัสสาการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-09-10
นางสาวกนกรัชต์ วงษาบาล การบริหารการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-09-10
นายสุวัฒน์ คณารักษ์ การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-09-10
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล การวัดผลการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-09-07
นายสรายุทธ สุวรรณปักษ์ บัญชีThesisมหาสารคาม2006-09-07
ร.ต.อ.ชินดล งามสุทธิ นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-09-07
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ทิพย์ชัย นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-09-07
นายนฤมล คำดี เทคโนโลยีการศึกษาISมหาสารคาม2006-09-07
นายรุ่งศิริ อรุณพานิชเลิศ เทคโนโลยีพลังงานThesisมหาสารคาม2006-09-07
ร้อยเอกธีรพล สวนเสริมผล ไทยคดีศึกษาISมหาสารคาม2006-09-06
นางเตือนใจ แสงไกร หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-09-05
นางสาวอนงค์ ไกรสูนย์ เทคโนโลยีการอาหารThesisมหาสารคาม2006-09-05
นางสุชานาถ บุญเที่ยง นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-09-05
นายนิวัฒน์ อาจนิยม วิทยาศาสตร์ศึกษาSPมหาสารคาม2006-09-04
นายทิวทอง ทองเสี่ยนเทคโนโลยีการศึกษาISมหาสารคาม2006-09-01
นางสาวศิริพร คำภักดีการวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-08-31
นายนิวัฒน์ อาจนิยมวิทยาศาสตร์ศึกษาISมหาสารคาม2006-08-31
นางสาวมยุรา คีรีราชนโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-08-31
นางสาววรลักษณ์ ศรีบรรณสารจิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-08-31
นางสาววิภาวดี พันธ์หนองหว้าเทคโนโลยีอาหารThesisมหาสารคาม2006-08-31
นางวชิราพรรณ นามโสภานโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-08-31
นางสาวอุไรรักษ์ สมสีไสยการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-31
นางสาวฐิติมา จันทวฤทธิ์ จิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-08-28
นางสาวสมจิตร ไชยผง จิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-08-28
นายประสาท ราชจันทร์ การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-28
นางสาวอัมภิกา วิบูลย์อุทัย บริหารธุรกิจISมหาสารคาม2006-08-25
นายธนัตถ์พร โคจรานนท์ การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-24
นางสาวอุทุมพร ดีศรี ชีววิทยาThesisมหาสารคาม2006-08-24
นายทวีวัฒน์ สวัสดิศรี นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-08-24
นางฉันทลักษณ์ ศรีจำนงค์การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-23
พระสุริยัน ธรรมวิเศษ หลักสูตรและการสอนThesisมหาสารคาม2006-08-17
นางสาวนาตยา มุกดากุล การวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-08-17
นายสุปรีดา เสนามาตย์ นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-08-15
นางสาวพรรณี ยางโว (แก้ไขตามที่ระบุให้ถูกต้อง แล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) เทคโนโลยีพลังงานThesisมหาสารคาม2006-08-10
นายจักรรินทร์ สวาศรี (1. ยังไม่ได้อภิปรายผลการเปรียบเทียบหลังเรียน 2. แก้ไขบทคัดย่ออีกครั้ง 3. ทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) การวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-08-10
นายวิฑูรย์ เพลินลาภการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-08
นางภัทรวรรธน์ ชนพัฒน์จิรโชติการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-08
นางสาวถวิล จันจำนงค์การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-08
นางรัติกานต์ ใหม่คามิการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-08
พระสุริยันต์ พันธ์ในนนท์การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-08
นางมยุรี ผาผงการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-08
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วงการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-08-08
นางเพ็ญนภา พันธ์ทุมหลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-08-08
นางสาวกิติพร ไร่ขามเทคโนโลยีพลังงานThesisมหาสารคาม2006-08-08
นางสาวภัชรินทร์ เมฆไชยภักดิ์จิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-08-04
นายวัฒนพงศ์ นนทวงศ์จิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-08-04
พตต.สุรัตน์ จันทศิลป์นโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-08-01
นางสาวสนิดาภรณ์ ทิพเจริญการวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-07-31
พระไพศาล บัวใหญ่รักษาจิตวิทยาการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-07-31
นางสาวจิรนันท์ โคกอ่อน (ให้แก้ไข "วงจร" เป็น "วงรอบ" ทั้งเล่ม แล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-07-27
นางเครือวัลย์ วงศ์นากอง (แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ แล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-07-27
นางขนิษฐา จิตศรัทธา (แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ แล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-07-27
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี (1. แก้ไขตามที่ระบุไว้ให้ครบก่อน 2. ทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) หลักสูตรและการสอนThesisมหาสารคาม2006-07-24
นายวีรยุทธ ชานัยการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-07-20
นางสาวพัชรินทร์ ทวีวงษ์โอฬารการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-07-20
นางนับทอง เทศบุตร (แก้ไขแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้)การบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-07-19
นายสุทัศน์ โคตรศักดิ์ (แก้ไขแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) จิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-07-19
นางสาวดุจเดือน ไชยพิชิต (แก้ไขแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-07-19
นางสุภาพร ศรีลาดเลาจิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-07-17
นางปราณี พายุพลจิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-07-17
รต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจนโยบายสาธารณะISมหาสารคาม2006-07-16
นายพูนเจริญ ภูต้องใจ (แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-07-07
นางพิลาสลักษณ์ ไกรศิริวาณิชย์ (แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้ พร้อมบทความวิจัย) การวัดผลการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-07-07
นายชาคริต เดชโยธินการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-07-06
นางนงลักษณ์ กันปัญญา (แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-07-04
นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งหลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-06-26
นางสาวบัวพันธ์ ภูสาหัสการวัดผลการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-26
นายสมพงษ์ บุญญะการวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-26
นางวราภรณ์ จันทร์เพ็ง (แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำเล่มสมบูรณ์ ส่งได้) หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-06-26
นายสมชัย ศรีสุนาครัว (แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งโดยเร็ว เพราะหมดเวลาแล้ว) ไทยคดีศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-26
นางสาวสงเคราะห์ แก้วทาสี (แก้ไขตามที่ระบุไว้แล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) จิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-06-24
นางสุรางค์รัตน์ เนื่องไชยยศการวัดผลการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-21
นางอุดมพร เหลืองยวงการวัดผลการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-20
นายธีรยุทธ วิเศษสังข์การวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-19
นางสาวดวงพร สาขาบัญชีISมหาสารคาม2006-06-19
นายประสานมิตร สุระพรการบริหารการศึกษาISมหาสารคาม2006-06-18
นางประภา หลาบคำการวัดผลการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-18
นางสาวอารยา ไม่โศกการวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-18
นางสาวสายทิพย์ จะโนภาษ แก้ไขแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้พร้อมบทนิพนธ์ บัญชีมหาบัณฑิตThesisมหาสารคาม2006-06-15
นางสาวชัชฎาภรณ์ ผลเรือง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้ จิตวิทยาการให้คำปรึกษาISมหาสารคาม2006-06-15
จ่าสิบเอกพิเศษ จันเสนาเทคโนโลยีการศึกษาISมหาสารคาม2006-06-14
นายภาธร นิลอาธิบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศThesisมหาสารคาม2006-06-14
นายสังข์ทอง ศรีชัยเชิดเทคโนโลยีการศึกษาISมหาสารคาม2006-06-13
นายสายทิตย์ ยะฟูการวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-13
นายนรินทร์ พันธุ์ครูเทคโนโลยีการศึกษาISมหาสารคาม2006-06-12
นางสาวพจนีย์ บุญทรง (แก้ไขตามที่ระบุไว้แล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้) เทคโนโลยีการศึกษาISมหาสารคาม2006-06-10
นางสาววรินดา บริบาลการวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-07
นางสาววิภาวรรณ ยางประดิษฐ์หลักสูตรและการสอนThesisมหาสารคาม2006-06-07
นายทองมี ละครพลเทคโนโลยีการศึกษาISมหาสารคาม2006-06-06
นายเจริญ คำหล้าเคมีศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-06
นายสารทูล บัวขาวบัญชีISมหาสารคาม2006-06-06
นางสิทธิพร เพียงแก้วหลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-06-06
นางสาวหนูไกร บุตตะวงษ์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทสศาสตร์Thesisมหาสารคาม2006-06-06
นางสาวสุชาดา คำหา (1. บทความ O.K. 2. แก้ไข Abstract อีกครั้งให้ถูกต้อง 3. ทำเล่มสมบูรณ์ส่งบัณฑิตได้) ชีววิทยาThesisมหาสารคาม2006-06-05
ทิพย์วรรณ นามพรม (แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งบัณฑิตได้) บัญชีมหาบัณฑิตISมหาสารคาม2006-06-05
นายสายทิตย์ ยะฟู (แก้ไขบทคัดย่อ แล้วนำมาให้ตรวจสอบอีกครั้ง) การวิจัยการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-06-02
นางสุวณี พงษ์จันทรโอ (1. แก้ไขตามที่ระบุไว้ให้ถูกต้อง 2. ทำเล่มสมบูรณ์ส่งบัณฑิตได้) หลักสูตรและการสอนISมหาสารคาม2006-05-31
นางสาวมยุรี จันทร์วงทรัพย์ (แก้แล้วทำรูปเล่มสมบูรณ์ส่งได้) เทคโนโลยีการศึกษาThesisมหาสารคาม2006-05-31
นางสาวธนัชชา โยธาทัย (แก้ไขแล้วทำรูปเล่มสมบูรณ์ส่งบัณฑิตได้) บัญชีมหาบัณฑิตThesisมหาสารคาม2006-05-31
นางชลธิชา อุพลเถียร (แก้ไขแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งบัณฑิตได้) บัญชีมหาบัณฑิตThesisมหาสารคาม2006-05-31
นายกรวิทย์ ตันศรี (แก้ไขบทคัดย่อและบทความวิจัยใหม่ให้ถูกต้อง แล้วทำเล่มสมบบัญชีมหาบัณฑิต มหาสารคาม2006-05-21
นายอาษา อาษาไชย (แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งบัณฑิตได้)การจัดการสารสนเทศสาธารณสุข มหาสารคาม2006-05-21
นางสาวอรวรรณ อิ่มนางเคมีศึกษา มหาสารคาม2006-05-15
นายปัญจภูมิ หลาบคำหลักสูครและการสอน มหาสารคาม2006-05-15
นางบุสกร ภู่ระหงษ์การบัญชี มหาสารคาม2006-05-15
นางสาววรรณภรณ์ อนุอันบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ มหาสารคาม2006-05-14
นางชลธิชา อุบลเถียรบัญชี มหาสารคาม2006-05-13
นายยุทธเทนศ ขันมณีจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาสารคาม2006-05-13
นางอุไรวรรณ บุญศรีทุมเคมีศึกษา มหาสารคาม2006-05-13
นางสาวเบญจพร หลวงเทพจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาสารคาม2006-05-13
นางคัทรียา ภูสีฤทธิ์ 1. ปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งรูปแบบและอื่น ๆ 2. นำบทความวิเคมีศึกษา มหาสารคาม2006-05-01
นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม 1. แก้ไขอีกครั้ง (บทคัดย่อ) แล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งไดการบริหารการศึกษา มหาสารคาม2006-05-01
นายสมชัย จันทริมา (แก้ไขแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้)การวัดผลการศึกษา มหาสารคาม2006-04-29
นายรุ่งศักดิ์ ไชยศรี (แก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งได้)บัญชีมหาบัณฑิต มหาสารคาม2006-04-29
นางสาวณัฐพร พันธุ์งามบัญชีมหาบัณฑิต มหาสารคาม2006-04-29
นายวุฒิศักดิ์ บุญแน่น (แก้ไขแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งบัณฑิตได้)ชีววิทยาศึกษา มหาสารคาม2006-04-29
นางสาวกิตติภัทร ศิริชัย (แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งบัณฑิตได้)เทคโนโลยีการศึกษา มหาสารคาม2006-04-29
นางอัญชลี ชาวเหนือ (แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำเล่มสมบูรณ์ส่งบัณฑิตหลักสูตรและการสอน มหาสารคาม2006-04-29
นางสาวฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ (แก้ไขให้ถูกต้องทั้งหมดอีกครั้ง เข้าปกส่งเล่บัญชีมหาบัณฑิต มหาสารคาม2006-04-17
นายสาโรจน์ สุภ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส.ม.1 มมส..อัพเดท(sasuk 1 news)ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#sasuknews

หมายเลขบันทึก

54184

เขียน

11 Oct 2006 @ 13:34
()

แก้ไข

21 Jun 2012 @ 23:00
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก