ตอนที่ 10 ความสัมพันธ์ของปัจจัยนำเข้าและผลผลิตของระบบยุทธศาสตร์

ครูเต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    

   

ตอนที่ 10

 ความสัมพันธ์ของปัจจัยนำเข้าและผลผลิตของระบบยุทธศาสตร์    

     เมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบยุทธศาสตร์แล้ว จึงรู้ว่า เมื่อนำปัจจัยไปผ่านกระบวนการก็จะก่อให้เกิดผลผลิตตามต้องการ ปัจจัยนำเข้ากับผลผลิตจึงเป็นองค์ประกอบคนละตัว และไม่มีทางเป็นไปได้ที่ปัจจัยนำเข้าและผลผลิตจะเป็นตัวเดียวกับไม่ว่ากรณีใดๆ

  ยกตัวอย่างเช่น เหล็กท่อกลมท่อนหนึ่ง เมื่อนำมาผ่านกระบวนการตัดต่อตามรูปแบบที่กำหนดและเชื่อมต่อขึ้นเป็นโครง พ่นสี ใส่ล้อและอุปกรณ์ประกอบจนครบ ก็จะได้ผลผลิตเป็นรถจักรยาน

  ในกรณีนี้ปัจจัยนำเข้าคือ เหล็กท่อกลมท่อนหนึ่ง เมื่อนำไปผ่านกระบวนการ จะได้ผลผลิตคือ รถจักรยาน

  ความหมายของ เหล็กท่อกลมท่อนหนึ่ง กับ รถจักรยาน จึงเป็นคนละเรื่องกัน

  เหล็กท่อกลมไม่ใช่รถจักรยาน แต่รถจักรยานเป็นผลผลิตจากเหล็กท่อกลม  จึงเขียนเป็นโมเดลได้ดังนี้

       

โมเดลที่ 1  ระบบผลิตรถจักรยาน ( ระบบยุทธศาสตร์ที่ 1 )

  เมื่อพิจารณาที่ปัจจัยนำเข้าคือเหล็กท่อกลมท่อนหนึ่ง มีกำเนิดมาอย่างไร

ทราบอย่างคร่าวๆว่า เหล็กท่อกลมเกิดจากแร่เหล็กที่นำมาหลอมละลายแล้วผ่านการรีดออกมาเป็นท่อเหล็ก เขียนเป็นโมเดลได้ดังนี้

       

โมเดลที่ 2  ระบบผลิตเหล็กท่อกลม ( ระบบยุทธศาสตร์ที่ 2  )

  จากโมเดลที่ 2  เหล็กท่อกลม คือผลผลิตของระบบยุทธศาสตร์ แต่ในโมเดลที่ 1 เหล็กท่อกลมคือปัจจัยนำเข้าของระบบยุทธศาสตร์

  ถึงตอนนี้กล่าวถึงระบบยุทธศาสตร์ 2 ระบบ คือระบบยุทธศาสตร์ที่ 1 เรียกว่า ระบบผลิตรถจักรยานและระบบยุทธศาสตร์ที่ 2 เรียกว่า ระบบผลิตเหล็กท่อกลม ระบบทั้งสองเป็นคนละระบบอย่านำมารวมกันและไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน

( ที่กล่าวอย่างนี้เพราะการคิดในเชิงพฤติกรรมศาสตร์และนิติศาสตร์ทั้งผู้รู้จริงและผู้ไม่รู้จริงชอบนำวิธีการนี้มามั่วว่าเป็นเหตุเดียวกัน  เช่นการอ้างว่า เหตุเพราะมีแร่เหล็กจึงมีรถจักรยานเกิดขึ้น อย่างนี้เรียกว่ามั่ว )

  แต่ระบบยุทธศาสตร์ ทั้ง 2 ระบบมีความสัมพันธ์กัน เขียนโมเดลได้ดังนี้


โมเดลที่ 3  แสดงการความสัมพันธ์ของระบบยุทธศาสตร์ 2 ระบบ

  จากโมเดลที่ 3 จะพบว่า ผลผลิตของระบบยุทธศาสตร์หนึ่งคือปัจจัยนำเข้าของอีกระบบยุทธศาสตร์หนึ่ง และเขียนความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นโมเดลสากลได้ดังนี้

 

โมเดลที่ 4  แสดงความสัมพันธ์ของระบบยุทธศาสตร์ 2 ระบบ

  ในทำนองเดียวกันถ้าระบบยุทธศาสตร์หลายระบบมีความสัมพันธ์กันในเรื่องผลผลิตและปัจจัยก็สามารถเขียนเป็นโมเดลสากลได้ดังนี้


โมเดลที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของผลผลิตและปัจจัยนำเข้าหลายระบบยุทธศาสตร์

จากโมเดลที่ 5 จะพบว่าระบบยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ระบบมีความสัมพันธ์กันตรงที่ปัจจัยนำเข้าและผลผลิตเป็นตัวเดียวกันเชื่อมโยงกันที่ละคู่ (O1,I2 ) ( O2,I3) (O3,I4)  และการมีลูกศรชี้จาก I1 ถึง O4  มิได้หมายความว่า I1  จะส่งผลโดยตรงกับ  O4  แต่เป็นเพียงคาดการเท่านั้น การส่งผลขึ้นอยู่กับกระบวนการในแต่ละขั้นตอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (0)