การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระภาษาไทย

              การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนไม่รู้กเบื่อ จะต้องจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม(แบบบูรณาการเน้นการปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม) คือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมช่วยกันคิดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย จะเห็นว่าเด็กไม่ชอบเรียนวิชาภาษาไทย  ไม่ชอบอ่าน ไม่ชอบเรียน  แต่เมื่อนำกิจกรรมแบบบูรณาการที่เน้นการปฎิบัติ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กจะเกิดความสนใจและมีความสุขกับการได้ทำกิจกรรม กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อและมีความสุขจะต้องมีลักษณะ

      1.ต้องให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ค้นคว้าด้วยตนเอง

      2.ควรป็นกิจกรรมกลุ่ม

      3.กิจกรรมจะต้องเป็นแบบเชิงบูรณาการการเรียนรู้ทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกทักษะกระบวนรการ

      4.ต้องให้อิสระเสรีกับนักเรียนนการเรียนรู้

ตัวอย่าง เช่น สอนเรื่องข้าว

      1.ให้นักเรียนช่วยกันคิดหัวข้อ หน่วยการเรียนรู้ว่านักเรีนอยากรู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับข้าว แล้วให้นักเรียนช่วยกันคิดหัวข้อที่อยากเรียนรู้  เช่น วัฒนธรรมข้าว   ประเพณีเกี่ยวกับข้าว  สำนวนสุภาษิตคำพังเพย มาตราการตวงวัด

    2.แบ่งกลุ่มนักเรียนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าในสิ่งตนเองได้ (ตามหัวข้อที่นักเรียนกำหนด)

    3.เมื่อค้นคว้าข้อมูลแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดเทคนิควิธีการนำเสนอโดยสมมุติให้ตัวเองเป็นครู คอยสอนเพื่อนโดยแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการนำเสนอไม่เหมือนกัน เช่น บางกลุ่มอาจจะแสดงบทบาทสมมุติ  สาธิต  เล่นเกม  ให้เพื่อนำแบบฝึกหัด เป็นต้น

    4.ครูจะคอยเป็นผู้แนะนำ

    5.เมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จก็ให้แต่ละกลุ่มรวบรวมผลงาน มาเย็บเป็นเล่ม จะได้ความรู้เกี่ยวกับข้าวที่มีพร้อมทั้งกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่นักเรียนช่วยกันจัดทำขึ้นมา

 การจัดการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้นักเรียนได้กทักษะต่างๆดังนี้

     1.ได้ฝึกทักษะการฟังพูด  อ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

     2.ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม

     3.ฝึกนิสัยรักการอ่าน

     4.ฝึกทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียน