นศ.สัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข.ไหว้ครู พร้อมรับทุนการศึกษา

ในช่วงเริ่มต้นของทุกปีการศึกษา การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่อาวุโสกว่า เป็นสิ่งที่ดีและควรปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกคน ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีที่ควรอนุรักษ์และดำรงให้คงอยู่

                        
      

           ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และอาจารย์อาวุโส เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้และให้โอวาทพร้อมทั้งอวยพรให้กับลูกศิษย์ทุกระดับชั้นปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ก่อนการจัดกิจกรรมได้มีการมอบหมายให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่
3 ซึ่งถือเป็นน้องใหม่ของภาควิชาสัตวศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมในส่วนของการไหว้ครู ในปีนี้ โดยเป็นผู้ส่งการ์ดเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ด้วยตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าคารวะและแนะนำตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย
          พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา
2556 นี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาทุกระดับรวมทั้งนักศึกษานานาชาติและนักศึกษาต่างคณะที่เข้ามาเรียนในรายวิชาฯ ที่เปิดสอนโดยอาจารย์สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งนอกจากการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพาอาจารย์ด้วยพานดอกไม้ธูปเทียนแล้ว ยังมีการบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขน การแสดงจากนักศึกษาทุกระดับชั้น และนอกจากนี้แล้ว ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 27 คน โดยแยกรับจากกองทุนต่างๆ 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนค้าเจริญ จำนวน 2 ทุนๆละ 10,000 บาท กองทุนสัตวศาสตร์ จำนวน 1 ทุน 5,000 บาท กองทุนมันสำปะหลัง จำนวน 6 ทุนๆละ 5,000 บาท กองทุนศิษย์เก่า สัตวศาสตร์ รุ่นที่ 38 คุณนวภาคย์ ตันติปัญจพร จำนวน 1 ทุน 5,000 บาท กองทุนน้องเรียนดีพี่จัดให้ โดยนายวิษณุ พันธ์ชูจิตร จำนวน 1 ทุน 3,000 บาท ทุนเต็ดตรา แพ้ค จำนวน 16 ทุนๆละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303,000 บาท(สามแสนสามพันบาทถ้วน) ทำให้บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมาก  รายชื่อนักศึกษาผู้รับทุน ภาควิชาสัตวศาสตร์ .pdf
          การแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ และระลึกถึงพระคุณของครูบูรพาอาจารย์ เป็นสิ่งที่ชาวสัตวศาสตร์ยึดถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้นของทุกปีการศึกษา การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่อาวุโสกว่า ย่อมเป็นสิ่งที่ดีและควรปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกคน ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ที่ควรอนุรักษ์และดำรงให้คงอยู่ไว้เพื่อเป็นสิริมงคลทั้งต่อตัวนักศึกษาและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติเพื่อก้าวสู่ความเป็นอาเซียนในอนาคต 

          กษมา ตั้งมุททาภัทรกุล ข้อมูลข่าว/ภาพ
          กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)