มุมมองประเทศไทยในสายตาของ ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
            ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์  ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาการค้าระหว่างประเทศ ภาควิชานโยบายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกีเซ่น (Giessen University) ประเทศเยอรมนี (โดยทุนรัฐบาลเยอรมนี: ทุน DAAD) เมื่อปี พ.ศ.2541 มีผลงานวิชาการและงานวิจัยมากมาย อาทิ โครงการศึกษาความอยู่รอดของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สกว.) โครงการส่องนโยบายเกษตรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี (Thai Agricultural Policy Watch under the Free Trade Schemes: TAP Watch) (สกว.) โครงการศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กระทรวงอุตสาหกรรม) โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) เป็นต้น

            ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร และการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาด นโยบายด้านราคาและการส่งออกของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงแบบจำลองทางเศรษฐกิจต่างๆ(1)


                              


1.  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
     การปรับของการศึกษาไทย

        1.1  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ 1


        1.2  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ 2        1.3 ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ 3        1.4  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ 4


        1.5  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ 5


        1.6 ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ 6


        1.7 ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ 7


2.   ผลกระทบ (AEC) ต่อภาคบริการ

        2.1   ผลกระทบ AEC ต่อภาคการเกษตรไทย 1


         2.2 ผลกระทบ (AEC) ต่อภาคบริการ 2


                                    


(1)  ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช , นโยบายรับจำนำส่งผลกระทบต่อตลาดข้าวไทยอย่างไร,  เอกสารประกอบการ

เสวนาเวทีประชาคมข้าวไทย “อนาคตตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร?”วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครฯ ดำเนินการโดยสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มารับความรู้ค่ะท่าน ขอบคุณมากค่ะ