ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมมีอะไรบ้าง

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลทำให้เกิดนวัตกรรม ได้แก่                  

1.เกิดจากประชากรเพิ่มขึ้น  ความต้องการมากขึ้น ภาครัฐต้องหาวิธีการเพื่อตอบปัญหาประชากร
2.เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
3.การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
4.การวิจัยและพัฒนา
5.ภาวะการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจ
6.เวลา เพื่อย่นระยะเวลา  สนองความต้องการของคน            

7. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความเห็น (0)