นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) และปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอันมีผลทำให้เกิดนวัตกรรม

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนใช้คองพิวเตอร์ช่วย การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น

                                          

ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอันมีผลทำให้เกิดนวัตกรรม 1. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวความคิดพื้นฐานนี้ เช่น   – การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School)   – แบบเรียนสำเร็จรูป (Programmed Text Book)   – เครื่องสอน (Teaching Machine)   – การสอนเป็นคณะ (TeamTeaching)   – การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)   – เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) 2. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องความพร้อม (Readiness) นวัตกรรมที่สนองแนว ความคิดพื้นฐานด้านนี้ เช่น   – ศูนย์การเรียน (Learning Center)   – การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)   -การปรับปรุงการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases) 3. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการใช้เวลาเพื่อการศึกษา นวัตกรรมที่สนองแนวความคิด เช่น   – การจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่น (Flexible Scheduling)   – มหาวิทยาลัยเปิด (Open University)   – แบบเรียนสำเร็จรูป (Programmed Text Book)   – การเรียนทางไปรษณีย์ 4. แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องการขยายตัวทางวิชาการและอัตราการเพิ่มประชากรนวัตกรรมในด้านนี้ที่เกิดขึ้น เช่น   – มหาวิทยาลัยเปิด   – การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน์
- การเรียนทางไปรษณีย์ แบบเรียนสำเร็จรูป   – ชุดการเรียน 

ที่มา : http://school.obec.go.th/sup_br3/t_1.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทำอย่างไรนวัตรกรรมเราจึงจะเป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ ที่จะนำเสนอเป็นงานวิชาการ ก็คือรายงานการใช้ แต่เป็นสิ่งที่ครูไม่อยากทำกัน เชื่อว่าครูหลายคนมีนวัตกรรมในการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้  พฤติกรรมนักเรียน  เมื่อแก้ได้แล้วเห็นว่าดีก็นำมาใช้ต่อไป  แต่ไม่ได้รายงาน  อย่างนี้เป็นนวัตกรรมในใจครู  ซึ่งไม่ได้มีการเผยแพร่  ทำอย่างไรว่าครูทำอะไรให้เขียนเล่าว่าสคร้างอย่างไร เอาไปใช้อย่างไร ผลเป็นอย่างไร  โดยเชียนธรรมดา  อย่างนี้นวัตกรรมทางการศึกษามีมากแน่  อย่างของผมเมื่อน้ำท่วมปี 54  หลังน้ำท่วมเราต้องปลูกต้นไม้  ทำอย่างไรน้ำยังไม่แห้ง แต่เราน่าจะเพาะกล้าไว้ก่อนเมื่อน้ำแห้งเราก็ปลูกได้ทันที  ก็จึงไปนำกระดาษ เอ 4 ที่เปียกน้ำแล้วแต่แห้งแล้ว มาทำเป็นภาชนะเพาะเมล็ดแทนถุงดำ ซึ่งเวลานั้นไม่มี  ปรากฎว่าเพาะได้และที่ดีคือเวลาปลูกไม่ต้องนำถุงออก รากก็ไม่กระเทือน สามารถเจริญเติบโตไปตามปกติ  กระดาษย่อยสลายได้รากแทงออกจากถุงได้  ระยะหลังเวลาเพาะเมล็ดก็ใช้กระดาษทำภาชนะมาโดยตลอด แต่ไม่ไดเขียนรายงาน ไม่รู้จะเขียนอย่างไร