ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล  นางสาวจุฑามาศ  พัฒนศิลป์

ชื่อเล่น  โบ

ที่อยู่   20/19 หมู่ที่ 8 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาชีพ  ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกยาง  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษาระดับประถมศึกษา  โรงเรียนรัตนศึกษา  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนสตรีทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความเห็น (0)