เยาวชนจิตอาสา...จัดกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปี 2556

มมส จัดกิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปี 2556

กิจกรรมประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ขามเรียง กิจกรรมประเพณีประชุมเชียร์จึงถือเป็นประเพณีต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สืบทอดมากว่า ๔๐ ปี โดยมุ่งหวังให้นิสิตใหม่เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความรักความศรัทธาในสถาบันและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์ภายในรุ่นของนิสิตใหม่ ทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นิสิตใหม่เกิดความรัก ศรัทธา และมีความภาคภูมิใจในสถาบัน ทำให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้โดยง่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างน้อง พี่ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ปลูกฝังให้นิสิตใหม่อนุรักษ์และทำนุบำรุงประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยตลอดจนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เสริมสร้างระเบียบวินัยและชี้แนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เสริมสร้างบุคลิกภาพความเป็นผู้นำที่ดีให้แก่นิสิตใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจในการเข้ามาอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ 

กิจกรรมประชุมเชียร์ในปีนี้ได้แบ่งโซนบริหารจัดการออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหนองบึงภูเลยธานี, กลุ่มนครมุกสกล, กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์, กลุ่มนครชัยบุรินทร์ และกลุ่มศรีโสธรเจริญราชธานี อีกทั้งยังแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๒๐ กลุ่มตามชื่อจังหวัดในภาคอีสาน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการบูรณาการเข้าด้วยกัน ประกอบไปด้วยการสอนร้องเพลงมหาวิทยาลัย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมอบรมระเบียบวินัยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบัน และอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน 

ภาพ/ข่าว::จันเพ็ญ ศรีดาว /อติรุจ  อัคมูล/นาถตญา ทาสถาน/ชาญวิทย์  ศรีเตชะ/กมลรัตน์ ลีทหาร /สุเมธี  ศรีสวัสดิ์ / ทวีศักดิ์  เข็มเพชร

 

บันทึกโดย::จันเพ็ญ  ศรีดาว

วันที่ 7 มิ.ย.56

ณ โต๊ะทำงาน มมส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุ้ยcsmsuความเห็น (0)